»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

1 000 000  první nástroje z opracovaného kamene

400 000  člověk pekingský používá oheň

100 000 a dříve:  prajazyk

70 000  první umění, medvědí kult neandrtálců

60 000  neandrtálci kladou do hrobu květiny

50 000  vznik složitějších nástrojů (oštěp, sekera, luk a šípy)

20 000  jeskynní malířství

15 000  vynález harpuny

8 000  polní hospodářství

7 000  založení Jericha

5 000  objevuje se první keramika

4 000  indoevropský základní jazyk / zpracování mědi, hrnčířský kruh

3 200  počátek opracovávání bronzu

3 000  vynález kola a písma

2 500  zdomácnění koně

1 500  vývoj samostatných jazyků z indoevropských dialektů

1 400  počátek obrábění železa, vynález kladkostroje

1 250  exodus Izraelitů z Egypta (Mojžíš, „Desatero přikázání Božích“)

cca 800  Zoroaster (Zarathustra; Írán), víra v Jediného - Ahura Mazda

600  Lao-Tse, Čína

600  Jeremiáš, Jeruzalém

560  Buddha, Indie

510  Řím se stává republikou

480  bitva u Thermopyl (válka Peršanů s Řeckem)

cca 450  Anaxagoras navrhuje racionální kosmogonii

388  Platon zakládá „Akademii“ v Aténách

cca 350  model vesmíru s „nebeskými sférami“ - Eudoxos

334  Aristoteles zakládá v Aténách „peripatetickou školu“

323  smrt Alexandra Velikého

cca 260  Eratosthenes z Kyreny počítá obvod Země

cca 250  teorie epicyklu – Appolonius z Pergu

cca 200  Heliocentrický systém – Aristarch

cca 150  Hipparch z Niké objevuje precesní pohyb zemské osy

44  Gajus Julius Caesar je zavražděn

7(4)  narození Ježíše

 

cca 150  Claudius Ptolemaus shrnuje astronomickě vědění své doby (Geocentrický světový systém)
 

240  Origenes ve svém díle „De principiis" podává první systematický přehled křesťanské věrouky, která zahrnovala i nauku o znovuvtělování

325  Koncil v Nicei; je zavrženo Ariovo učení

391  křesťanství v Římské říši se stává státním náboženstvím

395  rozdělení Římské říše na říši „Východořímskou" a „Západořímskou"

410  Vandalové pustoší Řím

426  Augustinus dokončuje „Boží stát"
 

553  z politických důvodů a pod nátlakem cisaře Justiniána (césaropapismus) koncil v Konstantinopoli vyřazuje z křesťanského vyznání víru v reinkarnaci

611  Mohamed medituje nedaleko Mekky

732  arabská invaze je zastavena mezi Toursem a Poitiersem

800  Karel Veliký je v Římě korunován císařem

955  Otto Veliký vítězí v Lechfeldu u Augsburgu nad Maďary

1066  přistání Normanů v Anglii

1099  dobytí Jeruzaléma; konec První křížové výpravy

1200  
Wolfram von Eschenbach, Walther von der Vogelweide, Minnesänger

1202  Leonardo z Pissy seznamuje Západ s „arabskými" (vlastně „indickými") čísly

1209  František z Assisi (Giovanni Battista Bernardone) zakládá Řád menších bratří

1254-1273  Interregnum

1273  Tomáš Akvínský dokončuje „Summa Theologica"

1296  Marco Polo se vrací z Číny do Benátek

cca 1311  Dante začíná psát „Božskou komedii"

cca 1320   je vynalezen střelný prach
 

cca 1420  Brunelleschi objevuje zákon perspektivy

cca 1436  Johannes Gutenberg objevuje knihtisk

1453  Turci dobývají Konstantinopol

1492  Kryštof Kolumbus objevuje Ameriku

1498  Vasco de Gama nachází vodní cestu do Indie

1513  Nicolo Machiavelli sepisuje „Vladaře" (...kdo se nemůže zbavit morálních zábran, ať nedělá politiku …)
 

1517  Martin Luther vyhlašuje 95 tezí

1521  Španělé pod vedením Cortéze dobývají a pustoší Aztéckou říši (Montezuma), vznik Mexika

1543  Nicolaus Kopernikus zveřejňuje svých „Šest knih o oběhu nebeských těles"

1571  rozdrcení hlavní flotily osmanské říše v námořní bitvě u Lepanta

1584  Walther Raleigh zakládá Virginii

1600  v Římě je upálen Giordano Bruno

cca 1600  vynález dalekohledu

1609  Johannes Kepler zveřejňuje „Novou astronomii"

1609  Galileo Galilei objevuje měsíc Jupitera, prstenec Saturna a pohoří na Měsíci

1620  Francis Bacon popisuje v „Novum organum" nové výzkumné metody

cca 1620  vynález mikroskopu

1628  objev krevního koloběhu - William Harwey
 

1633  Galileo Galilei  musí odvolat

1648  Westfálský mír - konec třicetileté války

1641-1642  J. A. Komenský připravuje projekt collegium lucis (kolej světla), a píše programový spis Via lucis (Cesta světla)

1675  Olaf Römer měří s pomocí jupiterových měsíčků rychlost světla

1683  Turci podruhé obléhají Vídeň

1687  Isaac Newton zveřejňuje „Matematické základy přírodní filozofie"

1705  Edmond Halley zjišťuje, že po něm pojmenovaná kometa obíhá kolem Slunce po protažené elyptické dráze

1710  Gottfried Wilhelm Leibnitz zveřejňuje „Theodicii" (teodicia)

1726  James Bradley objevuje aberaci světla hvězd (první důkaz pro pohyb země)

1733  Chester Moore Hall vynalezl „achromatický objektiv"

1755  Immanuel Kannt - kosmogenie ve „Všeobecných dějinách přírody a teorie nebes"

1769  James Watt ohlašuje patent parního stroje

1776  Vyhlášení nezávislosti Spojených států amerických

1781  Wilhem Herschel objevuje planetu Uran

1781  toleranční patent rakouského panovníka a římskoněmeckého císaře Josefa II.

1788
 Immanuel Kant - vychází dílo „Kritika praktického rozumu“

1789  Francouzská revoluce

1801  objev planetky (asteroidu) Ceres (Giuseppe Piazzi) a senzační výpočet dráhy (Carl Friedrich Gauß)

1825  Pierre Simon Laplace dokončuje „Nebeskou mechaniku"
 

1838  Friedrich Wilhelm Bessel měří „paralaxu hvězdy", pomocí které vypočítává vzdálenost hvězdy; dokazuje nesmírnost vesmíru Giordana Bruna

1842  Julius Robert Mayer vypočítal „mechanický tepelný ekvivalent" a stanovuje „První základní větu termodynamiky"

1846  Joseph Leverrier a Gottfried Galle objevují planetu Neptun

1859  Charles Darwin zveřejňuje své dílo „O původu druhů"

1864  teorie elektromagnetického pole Jamese Clerka Maxwella

1865  pojem entropie (Rudolf Clausius)

1894  první automobilový závod Paříž - Rouen

1896  objev „záření uranu" (Henri Becquerel)

1899  teorie kvant Maxe Plancka

1903  první motorové letadlo bratrů Wrightových

1905  Speciální teorie relativity Alberta Einsteina

1911  model atomu Ernsta Rutherforda

1913  model atomu Nielse Bohra

1916  Obecná teorie relativity Alberta Einsteina

1917  dokončení „2,5 metrového" zrcadlového dalekohledu na Mount Wilson

1921  učení o panspermiích (Svante Arrhenius)

1921/23  Teorie o expandujícím vesmíru (Alexander Friedman a Powell Hubble)

1923  Hermann Oberth zveřejňuje knihu „Raketa k planetárním prostorům"
 

cca 1925  teorie velkého třesku - Georges Lemaitre

1927  položen jeden ze základních kamenů kvantové mechaniky: relace neurčitosti (nejistoty) pro polohu a hybnost částice -  Werner Heisenberg

1930  je objevena planeta Pluto

1930  začátek radio-astronomie, která po roce 1945 přinese důležité poznatky

1938  „vodíkové hoření" Slunce je objasněno Bethe-Weizsäckrovým cyklem

1945  je zapálena první jaderná bomba
 

1948  Norbert Wiener zveřejňuje zákony kybernetiky
Shannon: definice míry informace jako záporně vzatého logaritmu pravděpodobnosti nějakého jevu.

1952  exploze první „fúzní" (vodíkové) bomby"

1963  je objeven první kvasar (Maarten Schnidt)

1964  teorie kvarků (Murrey Gell-Mann)

1969  Apollo 11 přistává na Měsíci
 

1969  první teorie „černých děr" (Donald Lynden-Bell)

cca 1974  diskuze o antropickém principu

1978  teorie vzniku eobiontů ve vesmíru (Fred Hoyle)

1990 
T. Stonier vydává knihu s názvem „Informace a vnitřní struktura vesmíru“, ve které zařadil informaci, vedle hmoty a energie, jako třetí základní stavební prvek vesmíru. Zároveň i informaci definuje : D - informace je schopnost organizovat nebo v organizovaném stavu udržovat.
 

O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one