»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Odkud se berou projevy mužství a ženství? To je zapotřebí vysvětlit jako první, protože z toho vyplývá nutnost jasného rozlišení.

Jistě jste již slyšeli o tom, že se omilostněným lidem občas ukáže obraz nebeské ženy. Byla interpretována jako Marie, jako pozemská matka Ježíšova, protože byla v povědomí lidí, naproti tomu se o té, jejíž zpodobení z věčných dálek zde bylo ukázáno, lze dozvědět jen prostřednictvím nejvyššího zvěstování: Elisabeth - vzešla utvářejíc se jako první z Božího vyzařování a jako ztělesnění ženského působení je mostem ke všemu, co se utváří, rodí, vzniká.

Na prvním, na nejvyšším místě stojí tedy ženská postava. Nespočívá již v tom zřejmý úkol pro veškeré ženství, ať už je kdekoliv?

obr.: Sulamith Wülfing - Návrat, loučení se Zemí / Působení ženyNeboť ženství musí být i v dalším pokračování stále opět mostem, když má v budoucnu něco nového vzniknout. Tak nemůže ani zde v pozemském světě vstoupit žádný tvor do života, pokud by mu ženství předem nepřipravilo formu k tomuto životu. Zde, při utváření hmotného těla, se ale jen viditelně projevuje to, co je základním zákonem všeho ženského: být otevřeně-darujícím pojítkem v řetězci života; úkol, který je zakořeněn v duchovní oblasti a proto se týká i hmotného.

Neboť rozdílnost pohlaví, která je zvýrazněna i tělesně, je určována druhem jeho působnosti. Působení (tkaní): to znamená, že nitky z něho zasahují jiné, přičemž dávají, přijímají v nikdy nekončících vzájemných vztazích a teprve působením (tkaním) všech tvorů vzniká ona životní a osudová spleť, která je potom pro každého skutečností.

Toto působení nevyplývá, jak se znovu a často tvrdí, ze „vštípené role chování", je zakotveno v zákonech stvoření, které každému duchu ponechávají volbu.

Z fyziky známe přece všichni magnetický jižní a severní pól a opačné póly elektřiny. Můžeme pátrat kdekoliv chceme - všude nacházíme podobnost. Rozštěpení do polarit je vlastní veškerému stvoření, jež je proniknuto, neseno dvěma druhy. Napěťové pole doplňujících se sil udržuje pohromadě celou konstrukci světů a je též příčinou jejich pohybu.

Jeden základní druh je darující, opatrující. Poselství Grálu zde hovoří o „bytostném". V pozemském prostředí ho nalézáme především v přírodě. Druhý zakladní druh, duchovní, ke kterému náleží i lidský duch, je na základě své působnosti utvářen aktivně. V rámci každého z obou druhů a všech jejich projevů se nyní toto rozštěpení stále znovu obdobně opakuje. Tedy také v duchovním základním druhu existují pasivní a aktivní části, které jsou s větší či menší silou spojeny s bytostným. Žena patří k první skupině.

To, jaké pohlaví každý obdržíme není výsledkem slepé náhody. Neboť každý tvor, také duchovní zárodek člověka, vyvíjí - byť i nevědomě - touhu k jednomu druhu působení. Toto rozhodování se děje u každého člověka již dlouho před jeho pozemským narozením na vzdálených, vyšších stupních stvoření, ve kterých ještě nemůže setrvat, protože jako každý jiný zárodek potřebuje napřed zrání v hmotnosti, aby schopnosti, které v něm dřímají, ve svém druhu rozvinul.

Chce-li k aktivní činnosti se klonící duch naplnit svou touhu a zároveň uzrávat, je puzen sám od sebe proniknout hlouběji do této hmotné části stvoření. V nutnosti uhájení sebe sama zanechává přitom jemnější část síly stvoření zpět; ta se uvolňuje samočinně protože ji nepotřebuje a zůstává ženě. To vše se děje v přirozeném sledu, aniž by to lidský duch postřehnul, a to jedině na základě procitlého přání po odpovídající činnosti.

Když Bible v této záležitosti podává zprávu, že Eva vznikla z Adamova žebra, líčí nám tím tento průběh. V tomto podobenství se větší jemnost ženy vyjadřuje tím, že ke stvoření ženy již postačuje část z hutnosti muže.
 

To vše se Vám může zdát možná příliš abstraktní, nepředstavitelné; v podstatě tomu ale tak není. Předpokládejme, že budujete dům. Zatímco stavíte jeho stěny, vzniká nevyhnutelně druhé: totiž vnitřní prostor, který se nacházi mezi nimi. Právě tak jako stavební materiál pro hmotně uchopitelné stěny, byl tu i tento prostor k dispozici již od začátku, avšak ještě promísený a neohraničený a jako něco svébytného ještě neexistující. S výstavbou však, s tvůrčím, utvářejícím aktem, se ukazuje obojí zároveň, jedno vzniká prostřednictvím druhého a jemné je pro ochranu zahalováno hrubým.
Mužský a ženský duch je tedy již před svým pozemským životem skrze dary ze stvoření odlišně zatížen. Je to tato jejich vlastnost, která pak vyžaduje vhodné tělo, vždyť tělo je přece tvořeno duchem. Žena je proto i v pozemském těle zemské tíži trochu vzdálena, neboť ono lehčeji ovlivnitelné, co ženskému duchu zůstalo, je vůči nejbližšímu vyššímu stupni stvoření druhově blíže než mužská síla. Žena se tím stává mostem vzhůru do jemnějších regionů stvoření.

Ještě snáz tomu jistě porozumíte, když si představíte nějaký strom. Má listy, větvičky a větve a nakonec kmen s četnými kořeny. To vše je hutnou hrubohmotností - a přece odstupňované od jemného k hrubému. Zatímco kmen je zakořeněn v zemské půdě, aby z ní získával živiny, obracejí se mnohem jemnější listy vstříc k nehmatatelnému a uskutečňují tak zázrak, který označujeme jako fotosyntéza: Ze světla přijímat sílu a předávat ji přeměněnou do hmotnosti k užitku celku.

To je poslání také žen! Jejich duch je k přijímání světla připravený.

12.03.2016 23:15:17
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one