»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

(Ne)přezkoumatelnost - záruka pravosti? (Turínské plátno: „Podvržené" pohřební roucho)


Shrňme stručně výsledek této úvahy: Uvolněním zářící Boží síly po Ježíšově pozemské smrti došlo k náhlé změně okolních životních podmínek, a to změně větší, než kterou by způsobil jakýkoli výkyv kosmického záření. V jejím blízkém okolí vznikl dodatečný radiokarbon, který byl pohřebním plátnem absorbován. Jeho „atomové hodiny" se tím rozešly s pravidelným chodem ostatního pozemského světa. Ručičky těchto hodin byly - jak vyplynulo z výsledků zkoušek - posunuty asi třináct století dopředu.

To všechno jsou ovšem, jak budou říkat pochybovači, jen domněnky. Jsou nevědecké, neboť kdo to dnes může ještě ověřit? V tom mají zajisté pravdu. Neboť přezkoumatelenost je nevyhnutelná pro všechno, co si klade nárok být považováno za bezpečně vědecké. To ale znamená doznání bezmoci, neschopnosti vědy, moci zde někdy zjednat jasnost. Neboť lidské bytí Boha - právě tím způsobem jakým se událo u Ježíše - bylo jedinečným, neopakovatelným děním, určitou „singularitou" ve vědeckém smyslu, podobnou jako je „velký třesk", který se považuje za základ vzniku vesmíru.

Výsledek radiokarbonové zkoušky se - takto posuzován - jeví v novém světle: Není důkazem nějaké falzifikace, naopak, pravost pohřebního roucha spíše dosvědčuje! Pokud by se - jak se očekávalo - datováním prokázalo, že plátno pochází z Kristovy doby, pak by to bylo jen další skutečností k potvrzení jeho stáří. Otázky, kdo tedy byl tím zobrazeným a jakým způsobem se tento obraz vytvořil, by zůstály nadále otevřené. Právě onen „normální" cestou nevysvětlitelný rozpor vzhledem ke všem ostatním oblastem zkoumání však indikuje jedinečnost dění podmíněné Ježíšovým Božstvím. Pokud je to vůbec možné, spočívá v tom potvrzení, že se nejedná o pohřební roucho neznámého bičovaného a ukřižovaného muže, nýbrž že skutečně jde o roucho Ježíšovo.

Musíme se nyní ptát: Jak může církev, která učí, že v Ježíši se Božské stalo člověkem, tuto rozhodující skutečnost ve svých úvahách zcela opomenout? Jak je tedy možné, že postupuje tak, jako by se zde jednalo prostě o „pana kohokoliv"?

Unáhleným prohlášením, že „Turínské plátno" je falzifikát, byla lidstvu vymazána z jeho povědomí nejdrahocennější „relikvie", jakou kdy vlastnilo, jediný skutečný obraz Ježíšův jako takový. Četné kříže s umučeným Spasitelem před nás staví jen hrubohmotně tělesné, tedy pouze lidské utrpení. Obraz na pohřebním rouchu naproti tomu sdružuje stopy pro Pravdu snášeného utrpení s výrazem zjasnění, které věčně zvěstuje: „Dokonáno jest!"

Víra ovšem, která si nechává rozumovou skepsi odstraňovat pouze vědou, zakrněla v pouhou víru ve vědu. Člověk má přece v citu, v řeči ducha, k dispozici instrument, který ho uschopňuje, moci uvážlivě poznávat, co leží za hranicemi pozemského. Činností našeho nitra, tím se odděluje pravé od nepravého. V žádném století nebyl schopen nějaký umělec vytvořit takový portrét Ježíše: tak plný dobrotivosti, smutku a vznešenosti, jak nám jej Ježíš sám jako svědectví Božského vtělení zde zanechal. Kdo jej spatří, toho rozechvěje poznání: To byl PÁN!

Je bez citu, kdo by chtěl ještě hovořit o podvrhu.

Turínské plátno

05.04.2016 20:41:50
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one