»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 


Čím pro nás ve 21. století vlastně může ještě být dávné svědectví Starého zákona?

Poselství starého zákona

Historici, archeologové a vykladači bible se samozřejmě zajímají o způsob života židovského národa, neboť to patří k jejich povolání, aby se zabývali všemi kulturními formami. Ale jaké poučení z těchto událostí minulosti můžeme vyvodit my, kterých se to netýká profesně? Máme naše starosti, nesnáze naší vlastní doby. Poměry v našich časech se zdají být zcela jiného druhu.

     Je to tak skutečně?

     Zdá se, že nebezpečí modloslužebnictví již nehrozí - nebo že by přece? Nevrháme se již do prachu před sochami, které zobrazují Astarte, Baala nebo Marduka.

     Místo toho jsou našim idolem životní standart, společenská prestiž, vážnost, smyslový požitek. Moc a peníze nezměnily ani jméno, jsou těmi samými falešnými bohy stále. Ta skutečnost, že slovo „IDOL“ (latinsky „idolum“, z řeckého „eidolon“ ve významu „přelud, modla“) je dnes tak často používané, je i znamením dnešní doby, na které v žádném případě nemůžeme být hrdi.

     V celém Starém zákoně se zřetelně a silně odráží ponaučení, které se dá ověřit na mnoha událostech. Dokud se jednotlivec nebo celý národ podřizuje Bohu, jsou lidé šťastní, je jim duchovně i pozemsky požehnáno. Jakmile se ale od této vyznačené cesty odchýlí, vystavují se všem možným těžkostem a neštěstí.

     Slovo „podřízení se“ nezní však našim uším dobře. Podřídit se? Proč? Tomuto slovu je však třeba nejdříve porozumět.

     Příroda je řízena zákony. Víme, že ve stvoření tyto zákony existují. Nevýslovnou trpělivost a největší důvtip vynakládá naše věda, aby je objevila a vysvětlila. Pro vědce, byť i byl založením materialistou, je samozřejmé, že se musí podřídit známým přírodním zákonům, pokud chce dosáhnout konkrétního výsledku.

     Co se vztahuje na materiální oblast, platí také pro všechny ostatní oblasti; neboť naše fyzikální zákony jsou posledními výběžky velkých zákonů, které řídí celý vesmír. A tyto velké zákony stvoření jsou projevem vůle Stvořitele. Víme, že závisíme na přírodě. Závisíme tedy i na Bohu, jehož tvory jsme. Abychom dosáhli vývoje, vnitřní svobody, plnosti života, krátce, abychom mohli být skutečně šťastní, musíme činit to, co činí vědci - dbát na zákony a používat je; jinými slovy - podrobit se jim. Neexistuje jiná cesta. Pro nikoho.

     Proč hledat Boha a být mu věrný? Pouze Bůh jest život. Jeho síla, Jeho moudrost, Jeho láska udržují všechna stvoření a darují jim vývoj. Pokud na Něho zaměříme našeho ducha jako přijímací anténu, včleníme se vědomě a plně do harmonického rytmu vývoje stvoření. Tím, že vytvoříme spojení s nevyčerpatelným zdrojem síly, přijímáme sílu k životu, působení a dalšímu předávání.

     Od první až do poslední stránky zvěstuje učení Starého zákona, že zaručit štěstí může pouze bezpodmínečná věrnost Věčnému a respektování Jeho zákonů. Pro nás tak jako pro duchy inkarnovanými před čtyřmi tisíciletími je toto ponaučení ve své přísnosti pravdivé.

     Jako nezvratná jistota zaznívá ze Starého zákona poselství : Tvůrčí Boží vůle se projevuje ve všem dění jako pevná a nezlomná spravedlnost.

 

Ernest Schmitt
(Výňatek z knihy "Plán spásy nebo vražda", Od Abrahama po Golgatu )
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one