»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Bezrozdílnost (Co nám říkají „černé díry“)


Co se nyní ve hmotě spějící ke svému konci po konečném oddělení od světla děje dále? Poselství Grálu hovoří o rozkladu, ve kterém vše hmotné ztrácí svoji formu, přičemž pokud jde o lidského ducha, který zůstává vázán na hmotu, objasňuje:

Osud takových lidí je potom ten, že jejich jemnohmotné tělo zůstává ve hmotnosti vydáno změnám, které právě nastávají, a musí v ní protrpět tisíciletý nejbolestnější rozklad. Velikost takových muk přemůže nakonec lidského ducha tak, že pozbude vědomí sebe samého. Tím se znovu rozpadne i forma obrazu Božího, podoba, kterou získal sebeuvědoměním, tedy forma lidská.“ (PG „Já jsem vzkříšení a život …)

a dále:

Rozklad ruší pak jeho duchovní osobnost, kterou získal za svého putování stvořením, takže zakusí duchovní smrt a je rozprášen v duchovní prasémě.“ (PG „Tajemství Lucifera“)

Pomocí výpočetní techniky bylo propočteno, co se v hvězdné hmotě pohroužené do temnoty odehrává. Hoimar von Ditfurth tyto výsledky shrnuje: „Přitom je konečně dosaženo bodu, na kterém se hroutí nejen elektronové obaly všech atomů - (to se dělo již v průběhu nadměrného zhutňování) -, nýbrž také z elementárních částic vybudovaná konstrukce atomového jádra samotného.

Williard Frank Libby, nositel Nobelovy ceny za chemii, říká v „Bild der Wissenschaft“, č. 10/1971: „V důsledku obrovského smrštění objemu hvězdy jsou elektrony a protony vytvářející její hmotu nuceny k tomu, aby se přeměnily na neutrony. Tím zaniká veškerá chemická mnotvárnost.“

a dále:

Následkem extrémního tlaku vzniká z nejrůznějších prvků jednotná materie ´neutronium´, v jejíž jednotvárnosti se ztrácí veškerá rozmanitost našeho vlastního světa.“

Porovnejme tato vylíčení navzájem: V Poselství Grálu je řeč o tom, že „vše hmotné ztrácí svou formu“. Přesně k tomu samému dochází při celkové destrukcí atomární struktury.

Ohledně člověka upozorňuje Poselství Grálu na to, že rozklad zachvátí nejprve „jemnohmotné tělo“, tedy obal, který zůstává po odložení pozemského těla a teprve následně ducha, jádro. Také ve hmotě se nejdříve rozlomí obal vytvořený z elektronových slupek a teprve později atomové jádro samotné.

Poselství Grálu hovoří nakonec o „rozkladu osobního já“. Ve hmotě dochází, jak se nyní zjistilo, v podstatě ke stejnému procesu. Také hmota protrpí - svým způsobem - naprosté „odosobnění“. Nakonec již neexistují žádné různorodé prvky, ani kladně nebo záporně nabité částice, nýbrž pouze materie bez odlišností, bez jakékoli diferenciace. Také hmota, látka bude tedy zbavena veškerého svérázu, „osobitosti“ a uvedena do původního (pra)stavu.

Tento úsek dění mi připadá nejúchvatnější. Neboť rozmanitost prvků spočívá v rozličném počtu jejich elementárních částic, které podmiňují atomovou váhu, tedy tíži. Zároveň s tímto svislým řazením ale probíhá – jakoby ve vodorovné ose - štěpení stavebních kamenů hmotného světa prostřednictvím kladných nebo záporných elektrických nábojů. V tomto dvojím rozčlenění hmoty podle vertikály a horizontály se ukazuje kříž, který obsahuje veškerou plnost a hojnost hmoty, ano, na základě kterého vůbec mohla vzniknout. Tak se tedy stává také toto odumírání hmoty obrazem zdrcujících rozměrů: Neboť když hmota ztrácí své rozčlenění, zaniká přece i v ní vepsaný kříž. Nyní, po odnětí světla, jehož zbytky byly odsáty temnotou, se jeho ramena již nerozpínají; jakoby se složil, skryl do středu. Kříž se tím ukazuje ve svém skutečném významu: jako výraz hnací, formující síly! S jeho vytracením se, zmizením, končí také nám známý hmotný svět.

03.09.2015 14:20:08
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one