»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Klíč v naší ruce (Kybernetika - prubířský kámen...)

V roce 1964 se Bronowski domníval (podle Bertalanffyho, „Ale o člověku nevíme nic", Nakladatelství Econ):

Smrt Norberta Wienera dává příležitost konstatovat, že heroický sen (pozn.: o jednotě vědy prostřednictvím kybernetiky) je již dosněn. Kybernetika je v nejlepším smyslu jak fundamentální, tak i populární idea; ukazuje se ale, že je méně obsáhlejší a také podivuhodně méně zajímavá, než jsme po její formulaci před desetiletími doufali."

Karl Steinbuch naproti tomu míní:

Nejvíce zarmucující skutečností naší vědecké soustavy je strašlivé rozdělení na duchovní vědu a přírodní vědu … Zdá se mi, že významnou možnost k překonání tohoto rozdělení lze najít v kybernetice." (Kosmos č. 2/1969)

A Hans Schäffer, Heidelberg, píše:

Ve skutečnosti se v kybernetice vyvinulo něco zcela nového, věda mimo základů a aplikací … Ukazuje, že životní procesy můžeme popsat jednodušeji, když si všímáme v sobě uzavřených zpětně přiváděných účinků … Všechny mechanismy, které jsou uspořádány ve formě kruhového, cyklického procesu s využitím zpětně přiváděné informace, se stávají ve způsobu svého uspořádání srozumitelnější díky tomu, že souhru různých mechanismů ve větším celku pozorujeme jako určitou soustavu, která je navržena k dosažení daných cílů." (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.6.1972)

Tato, zde pro příklad uvedená různá pojetí dovolují poznat, že věda nemá ještě vůbec jasno o možném významovém rozsahu a dosahu kybernetiky. Její vlastní význam vychází najevo až prostřednictvím Poselství Grálu. Mnozí narazili kdysi na to, že v něm bylo stále znovu odkazováno na „samočinně působicí zákony ve stvoření" a na jejich neúprosnost. Tento, svého druhu nový, tím i zarážející a cize se jevící obraz světa, potažmo světový názor, neměl tak nic společného s dosavadními představami, které vycházely spíše z lidských přání.

Objevem řídící techniky a jejich zákonů se ale stává nyní zjevným:

Poselství Grálu již ve své době použilo obrazu regulačního okruhu k popisu stvoření! V nedotknutelné pravdě se ukazuje to dosud lidsky pokřivené, ve svém opravdovém významu a skutečné velikosti. Jde o obraz, který je dnes díky technice srozumitelný a ve svých základních zákonech pochopitelný.

Kdyby „kybernetika“ byla známa již v době, kdy bylo psáno Poselství Grálu, měl by to jeho autor snazší. Tak ale pro znázornění procesů, které tehdy ještě známé zdaleka nebyly, musel použít přirovnání z mechaniky jako „soukolí, stroje, hnací ústrojí". Vše, co měl říci, musel nejdříve vtlačit do formy, která byla přizpůsobena naši chápavosti.

Toto přizpůsobující přeformování je v regulační technice známé jako „kódovací teorém". Říká: „… že úbytek informace lze libovolně mimimalizovat tím, že se zvolí kód, který poskytuje informační tok, jenž je podstatně menší než kapacita kanálu." („Kybernetika, která se týká nás všech", Bertelsmann Lexikon-Verlag)

Kapacita kanálu" lidského ducha, jeho schopnost vnímání, by mohla objevem kybernetiky doznat určitého rozšíření, které jde až za pozemský obzor. Neboť s kybernetikou je nám dán do ruky klíč nejen k pochopení podstatných dějů ve stvoření, ale také k poznání významu Poselství Grálu.

Poselství Grálu je s to, aby velké otázky existence lidstva zprostilo onoho tísnivého sevření vyvolaného pochybnostmi a slepou vírou, do něhož bylo lidstvo přivedeno filosofií a náboženstvím. Neboť:

Nadešel teď čas, kdy lidé musí přijít k vědění o těchto věcech, aby s plným přesvědčením dospěli k poznání Božího působení projevujícího se v jeho díle!" (PG, přednáška „Kult")

Richard Steinpach 
(Kybernetik - der unerkannte Schlüssel)

 

Citáty z Poselství Grálu /PG/ jsou převzaty z vydání v jednom svazku, 1979, Nakladatelství Alexander Bernhardt, Vomperberg - Tirol

 

11.02.2017 10:07:39
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one