»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

J. A. Komenský: Truchlivý

Výrazem největšího žalu Komenského nad úplnou zkázou vlasti a církve, proti níž neviděl nikde žádné pomoci, je spisek Truchlivý, formy dialogické, vzniklý r. 1622 a 1624.

 ... nemoha pak v noci úzkostmi spáti, dal se do čtení proroka Isaiáše, pak i jiných proroků, když mu četba ta skýtala jakousi úlevu. Ale plné útěchy dostalo se mu teprve ze slov Kristových.

 Dialogická forma spisu dobře se hodí ke sporu, jejž vede "Truchlivý" nejprvé s Rozumem, potom s Vírou. Sentence na počátku ze Seneky a jiných filosofů vybraně poukazují k tomu, že se míní rozum neosvícený světlem zjevení. Útěchy čerpané ze Starého zákona, zvláště z největších filosofů mezi proroky, Isaiáše a Jeremiáše, zastupuje Víra, jíž spisovatel míní zjevení doby předkřestanské. Ale ani ty nepostačují na úplnou odevzdanost ve vůli Boží, jakkoli Truchlivému přinášejí úlevu. K tomu třeba je teprve zákona Kristova, radostného poselství jeho (evangelia).

Citát ze spisu J. A. Komenského Truchlivý:

"Chceš-li tedy zachován býti, cestu k tomu tobě ukáži, cestu dokonalou tuto. Přestaň sobě vybírati, jaký by tvůj neb jiných na světě osud býti měl, a poruč to mně. Přestaň mozkem tvým rozdílu mezi štěstím a neštěstím činiti, a za štěstí všecko měj, cokoli od mé ruky pochází, by žalář byl, by šibenice, by hranice etc.

Přestaň se i ohlédati, co v světě šustí a chřestí, a hleď, aby jen mně tiše sloužil a zavra oči věřil, že já tebe i jiné vyvolené své přímou cestou ku potěšení vedu, byť se tobě pak cesta k zámutkům, a neb aspoň divné nějaké motání a okolkování zdálo.

Odlož, pravím, rozumu tvého, chceš-li ku pokojení mysli přijíti, odlož i vůle tvé, pravímť na konec. Ani nechtěj, ani nežádej, ba ani nepomýšlej, aby něco jinak bylo, než já činím.

Modliti se mně můžeš, a těžkosti své i jiných přednášeti dovolujiť, nýbrž i poroučím; ale vyměřovati a trápiti se nad tím, co se děje, nedovoluji, ani báti a lekati se nešťastného něčeho. Nebo to nevěry jest znamením.

A já vím, že ty se o sebe bojíš, jakžkoli se obecným dobrým zastíráš. Ale chceš-li sebou bezpečen býti a ničeho v tom světě se nebáti, totoť radím: Oddej se mně v ochranu, a to cele a se vším všudy, přijmu tě pod křídla svá, a nevybojuje tě žádný, leč kdož by mne vybojoval. Poruč mně, pravím, všecko tvé, tělo i duši, čest i statek, zdraví i nemoc a všecky příhody tvé, dlouhost života tvého i čas a způsob smrti tvé; summou, co se s tebou neb jinými díti má, o to se starati přestaň, a na mne tu při uval, a slož ve mně naději; já všecko to zpravím a budu tobě štít a pavéza vůkol tebe, strážný tvůj nedřímající; a budu tě chovati jako v stanu, v skrejši obličeje mého a jako v městě hraženém; a poručím andělům mým šetřiti tě na všech cestách tvých, a okolo tebe vojensky se klásti, a kde potřebí, na rukou tě nositi. Ba dokonce já sám tě nositi a pěstovati budu, abys nepoklesl; pak-li bys poklesl, aby sis neublížil.

Půjdeš-li přes oheň a vodu (neboť toho sobě zanechávám, abych tě vedl, kudy potřebu znáti budu), budu s tebou, aby tě proud nestrhl a oheň nezachvátil.

Summou, blahoslavený budeš, a dobře bude tobě."

_________________


 

29.02.2016 15:00:44
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one