»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
 

         1. Přehled stvoření

 

Jaký osud čeká lidskou duši po pozemské smrti? Co jsou nebeské úrovně věčné blaženosti, co jsou oblasti očišťování? Co je „druhá smrt", o níž mluví Bible? Co je věčné zavržení a lze je uvést v soulad  s vírou v Boží lásku? Odkud pochází lidský duch? Na tyto a všechny podobné otázky týkající se vrcholných čili posledních věcí člověka, původu a dovršení lidského života a posledního soudu může nám Poselství Grálu odpovědět, jestliže současně známe skladbu Božího díla stvoření a Boží zákony ve stvoření, jak nám je Poselství Grálu zvěstuje.
 

Proto se zde budeme nejdříve zabývat skladbou stvoření.

Následující přehled může být jenom pokusem o umožnění orientace a samozřejmě naprosto nemůže nahradit samostatné studium Abd-ru-shinova spisu „Ve světle Pravdy".

 Nad stvořením v blízkosti Boží se nachází sféra věčného Božího vyzařování,  BOŽSKY BYTOSTNÉ :

Světlo jest jedině Bůh sám! A jeho přirozené vyzařování tvoří okruh božské sféry, který je pro lidského ducha nezměrný" (904).                                          

„K bezbytostnému světlému jádru trojjediného Božství připojuje se úroveň bezprostředního vyzařování Boží síly, úroveň nepochopitelná pro všechno stvořené. Je to sféra okolí. které od věčnosti do věčnosti žije v nezadržitelném vyzařování Boží síly" (1044).

„Víte již přece, že jedině Bůh je bezbytostný! Všechno ostatní je bytostné. K tomu patří na prvním místě ARCHANDĚLÉ jako sloupy trůnu. Archandělé se ještě dokonale zachvívají ve vůli Boží, aniž chtějí něco jiného sami ze sebe" (849).

Prakrálovna  pochází z božského, chová v sobě velikou božskou bytostnost archandělů a přesto nese v sobě vědomí vlastního já zjasnělým způsobem. Vedle ní jsou archandělé a dále dolů věčné zahrady všech CTNOSTÍ, v nichž působí vždy jedna vůdčí osobnost" (851).

„Bůh sám jako východisko všeho, co jest, jako původ všeho života, je ve své naprosté dokonalosti bezbytostný. Po Bohu samém v jeho nejvlastnější bezbytostnosti následuje okruh božsky bytostného. Z něho povstali ti,  kdo se jako první zformovali. Patří k nim především Prakrálovna a archandělé, posléze malý počet NEJSTARŠÍCH. Tito Nejstarší mají velký význam pro další vývoj směrem k duchovně bytostnému, stejně jako potom vědomí bytostní mají týž velký význam pro vývoj hmotnosti" (420).

„Na nejspodnějším okraji této Božské sféry jsou potom Nejstarší, kteří jsou nazýváni jenom Starci nebo Nejstaršími proto, že jsou věční, a byli tedy vždy, od věčnosti, jako hrad Grálu v božském" (851).

Nejstarší - strážci svatého Grálu. (904).  

  Pro stvoření mají zvláštní význam čtyři VĚDOUCÍ BYTOSTI - ZVÍŘATA - u Božího trůnu:

     „Tato zvířata nesou v sobě předpoklady pro stvoření! Chovají v sobě soustředěna všechna záření (vycházející z výšin Boží Trojice), jichž je stvořením třeba, aby se mohla zformovat" (1059).

 

    SVATÝ GRÁL  -  symbol božské lásky, východisko Boží síly 
 

„Svatý Grál byl od věčnosti konečným pólem přímého Božího vyzařování. Nádobou, v níž se záření shromažďovalo jako v posledním, nejzazším bodě, aby proudíc zpět stále se obnovovalo" (903).

Hranice sféry božsky bytostného, nejzazší mez přímého vyzařování Světla.

Zde nastal na začátku věků, na začátku pro náš rozum nepochopitelném, děj STVOŘENÍ, vznik Božího díla a začátek jeho neustálého obnovování.

 

    - BUDIŽ  SVĚTLO !
 

„Když tedy Bůh chtěl, aby bylo Světlo i za hranicí přímého božského vyzařování, nemohlo se při tom jednat o prosté libovolné rozšíření záření, nýbrž Světlo muselo být postaveno na nejzazším bodě hranice přímého vyzařování Boží dokonalosti, aby odtamtud prozářilo to, co dosud nebylo prozářeno. Bůh nepronesl tedy jenom slova ´Budiž Světlo!´ podle lidských pojmů, nýbrž byl to současně i děj, byl to čin!" (904).

„Bůh svou živou silou udržuje stvoření" (620).

„Moudrost Boží řídí svět" (625).

„Bůh jest Život! Jedině on! Všechno ostatní je jenom následek pohybu, který vzniká teprve tlakem vyzařování Života" (676).

„Vše, co jest mimo Boha, má svůj původ v Božím vyzařování" (616).

                                      

   - PRADUCHOVNÍ  ŘÍŠE
 

„Na božsky bytostné navazuje prastvoření, věčná říše Boží. Je to především jako jemu nejbližší úroveň vědomého duchovně bytostného, složená ze stvořených věčných duchovních bytostí, nazývaných také duchy. Ti jsou nejdokonalejšími ideálními postavami pro všechno, za čím mohou a mají usilovat lidští duchové ve svém vývoji k nejušlechtilejšímu. Věční duchové jako magnet přitahují ty, kdo usilují vzhůru. Hledající a vzhůru usilující lidé vyciťují toto samočinné spojení ve své často nevysvětlitelné touze, která podněcuje jejich toužebné hledání a úsilí vzhůru. Věční duchové se nikdy nezrodili do hmotnosti. Stvořil je jako prvé praduchovní sám Bůh, Zdroj všeho, co jest a žije. Proto se nejvíce přibližují jeho vlastní dokonalosti. Oni jsou to také, kdo jsou podle jeho obrazu!" (421).

Praduchovní říše obsahuje prastvoření a vyvinuté praduchovní stvoření:

„Jako první a nejsilnější ve stvoření je tedy praduchovní část stvoření. Tvoří ji dvě základní oddělení.  V nejsvrchnějším, nejvyšším oddělení praduchovní říše žijí vlastní prastvoření , kteří vznikli jako ihned úplně zralí z vyzařování Parzifalova a nepotřebovali vývoje" (984).

„Druhé oddělení chová vyvinuté v praduchovním" (984).

„První oddělení, tedy prastvoření, se skládá ze tří hlavních stupňů neboli úrovní, druhé oddělení praduchovní říše ze čtyř. Celkem je tedy sedm základních stupňů, jež se opět dělí v mnoha odvětvení. Za touto praduchovní říší, která obsahuje tak mnoho oddělení, následuje veliká duchovní říše" (985).

Patmos je nejnižší ze sedmi stupňů praduchovní říše (1075).

Pod Patmem je ochranná úroveň. Přechod k duchovní říši. (1076).

„Mnoho andělů je v božském, právě tak jako v praduchovnu i v duchovní úrovni, avšak všichni andělé jsou bytosti. Bytosti, které nazýváme anděly, zachvívají se ve vůli Boží a jsou jejími posly. Provádějí tuto vůli, šíří ji" (771).

 

      - DUCHOVNÍ  ŘÍŠE
 

„Potom když se to nejsilnější z duchovního odloučilo, ihned se zformovalo a zůstalo v nejtěsnější blízkosti božské úrovně, pevně jsouc udržováno její silnou přitažlivostí v tlaku Světla, bylo ostatní tímto tlakem hnáno dále" (1030).                     

„Ještě dále zatlačený, bez formy zůstávající duchovní druh se mohl ve větší vzdálenosti od Světla ještě více ochladit a tím vznikl opět nový svět" (1030).

V duchovní říši je vědomé duchovno (druhá úroveň ducha, úroveň stvořených, kteří nepotřebují vývoje k sebeuvědomění) a ráj lidských duchů (třetí úroveň ducha, vlast vyvinutých lidských duchů, původně nevědomých duchovních zárodků, kteří po putování hmotnostmi za účelem vývoje k sebeuvědomění se v příznivém případě vracejí do ráje jako vědomí duchové):

„Jakmile byla překročena hranice určité vzdálenosti od Světla, nutné k tomu, aby se mohlo zformovat duchovní, vznikají i v duchovnu ihned bez vývojového přechodu plně zralí duchové, jež lze nazývat stvořenými, na rozdíl od  prastvořených v praduchovnu" (986).

„Avšak vyvinutí lidští duchové, k nimž patří pozemští lidé,.... pocházejí z poslední sraženiny duchovního, která nemá v sobě tolik síly, aby se mohla jako vědomá zformovat v druhé úrovni ducha" (1031).

„Z tohoto důvodu tu zůstaly jenom zárodky lidských duchů, sice schopné vývoje a následkem svého duchovního druhu i naplněné úsilím k němu, avšak ne dosti silné, aby se samy ze sebe probudily a tak nabývajíce vědomí se formovaly.... Tam vznikl člověk a tam je také ráj lidských duchů, vyvíjejících se až k dokonalosti. Tam je úroveň jejich skutečného původu a současně jejich návratu v dokonalosti....

Poněvadž duchovní zárodky nejsou schopné samy se probudit dokonce ani na tomto krajním, od Světla nejvzdálenějším místě, na tomto posledním opěrném bodě duchovna, jsou nuceny následovat vnitřní popud k vývoji a táhnout ještě dále. Putováním více nebo méně vzdálenými jemnými i hrubými hmotnostmi vyvíjejí se zvolna k duchovnímu uvědomění, neboť k jejich probuzení a zesílení přispívá a donucuje tření a nárazy, způsobované hutností a tíží těchto hmotností" (1031 n).

„Usilujte o to, pozemští lidé, abyste plně dozrálí směli vejít do říše ducha! Budete pak spojeni s těmi, kteří se mohli vyvinout v duchovnu, aniž se museli nejdříve vnořit do hmotnosti. Nebudete potom také méně silní než oni, neboť jste překonali mnoho překážek, a v tomto namáhavém překonávání stali jste se plameny! Radost bude pak z vašeho příchodu, jak bylo již zvěstováno v podobenství o ztraceném synu" (1013).                                             

 

  - KRUH  BYTOSTNÉHO
 

„K této duchovní části se připojuje potom ještě velký kruh zcela zvláštních bytostných druhů. Tento kruh obklopuje hmotnou část, působí na ni, prostupuje ji, pohybuje jí, a tím hmotnou část zahřívá a formuje" (987).

„Kruh bytostného není však jenom zakončením těch částí stvoření, které se pohybují a mají vlastní teplo, nýbrž, maje v sobě sám teplo a pohyb, proniká ještě dále do hmotnosti. Hmotnost se tím také zahřívá a je hnána z klidu do krouživého pohybu, a ten ji třením, které je způsobeno hutností jejího druhu, zahřívá a rozžhavuje stále více" (1025).

V kruhu bytostného je vědomé bytostné (služebníci Boží, vědomě utvářející hmotný vesmír v kráse podle vůle Boží; projevují se jako síly a zákonitosti živé i neživé přírody) a nevědomé bytostné (z něhož pochází duše zvířat) :

„Tyto bytosti živlů a přírody byly nutné a připravovaly další vývoj při procesu vytváření hmotnosti, neboť tato hmotnost mohla vzniknout jedině za spojení s bytostným. Bytosti živlů a přírody musely ve vznikající hmotnosti tvořivě spolupůsobit, jak se děje ještě i dnes" (425n).

„Druhá část v říši bytostného je nevědomé bytostné. Z něho pochází život duše zvířecí" (426).

Kromě kruhu bytostného jsou ve stvoření ještě bytostné proudy (1017). 

 

   - HMOTNOSTI
 

„Hmotnosti .... mohou sloužit jenom k vytváření schrán a nemají ani vlastní teplo ani pohyb. Musí být nejdříve prohřáty, než mohou teplo předávat dále, a jsou opět chladné a bez  pohybu, když je jim odňat dárce tepla" (1024).

„Hmotnost sama o sobě je v jednotlivých vrstvách nečinná, bezmocná. Teprve tehdy, když ji spojilo a proniklo bytostné, které je nad hmotností, dostává se jí tepla a oživení, a slouží za obaly nebo těla nejrůznějších tvarů a druhů" (501).

Ke hmotnostem patří jemnohmotnost (tzv. zásvětí) a hrubohmotnost (hmota viditelná pozemskému oku, vnímatelná pozemskými smysly nebo přístroji, náš hmotný vesmír):

„Když mluvím o hrubohmotnosti a jemnohmotnosti, nesmí se tomu rozumět tak, že jemnohmotnost je snad zjemnělou hrubohmotností. Jemnohmotnost je zcela jiného druhu, jiné podstaty. Nikdy z ní nemůže být hrubohmotnost, nýbrž ona tvoří přechodný stupeň směrem vzhůru" (504n).

„Hrubohmotnost je všechno to, co člověk může vidět svýma pozemskýma očima, co slyší a pociťuje pozemsky. Patří k tomu i ono, co vidí za pomoci pozemských pomůcek a co ještě spatří, až vynalezne další takové pomůcky" (501).

Jemnohmotná úroveň je přechodné okolí člověka před  zrozením a po smrti, jsou zde oblasti temnoty, ale i oblasti očisťování a také světlé úrovně. Odtud může očištěný a vědomý lidský duch stoupat do nepomíjivého ráje v duchovní říši (112, 144n, 394n,398n, aj.).

Při vývoji k sebeuvědomování na cestě do ráje je ve hmotnosti pro člověka nebezpečím svádění LUCIFERA:

„Ti, kteří mluví o padlém archandělu, i ti, kteří myslí na ztělesnění principu zla, jsou skutečnosti nejblíže .... Avšak Lucifer je naopak původcem nesprávného principu, je jeho východiskem a hybnou silou. Luciferovo působení nemělo by se ani nazývat zlým principem, nýbrž spíše principem falešným, tedy nesprávným. Oblastí, v níž tento nesprávný princip působí, je hmotné stvoření. Jedině ve hmotnosti setkává se světlé a temné působení, tedy dva protikladné principy, a trvale ovlivňují lidskou duši, která při svém vývoji prochází hmotným stvořením. Kterému principu se lidská duše podle vlastní vůle více oddává, je rozhodující pro to, zda bude vystupovat ke Světlu, nebo směřovat dolů k temnu" (386n).

„Z božsky bytostného byl vyslán Lucifer, aby byl bezprostřední oporou celému stvoření při jeho samostatně postupujícím vývoji" (420).

„Rozpor nastal v době krátce po vzniku hmotnosti. Byv vyslán, aby duchovně bytostné uprostřed hmotnosti podporoval a v jeho vývoji povzbuzoval, nesplnil tento příkaz tak, jak byl myšlen z tvůrčí vůle Boha Otce, nýbrž zvolil jiné cesty nežli ty, které mu byly vytyčeny touto tvůrčí vůlí. Zvolil je podle vlastního chtění, které v něm vyvstalo za jeho působení ve hmotnosti" (387).

„Protože všemohoucí jest jedině vůle Boha Otce ... která tkví pevně i ve hmotnosti a ovládá její vývoj, proto Lucifer může sice svůj princip do hmotnosti vnášet, avšak jeho následky se mohou pohybovat jenom v mezích základních zákonů, určených Bohem Otcem .... Lucifer může tak dát jenom podnět k cestám, které jsou pro lidstvo nebezpečné, když lidé následují jeho nesprávný princip, avšak nikterak nemůže nutit lidi k něčemu násilím, pokud se k tomu sami dobrovolně nerozhodnou" (390).

Lucifer bude spoután po boji na začátku tisícileté říše (391n).

Temnoty budou zničeny:

„Sláva budiž Bohu, který rozsévá jenom lásku! Lásku i v zákoně zničení temnot!" (803).

Konečné vítězství Světla.

SVĚTLO, TROJJEDINNÝ BůH A PÁN, VÍTĚZÍ !

-------

Obsah „Křesťanství třetího věku"

 

 

23.07.2014 21:04:54
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one