»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Kosmologie, nauka o všem, co existuje mimo Boha

„Starozákonním prorokům a novozákonním spisovatelům se vědění o nejvyšších úrovních stvoření, o božsky bytostném a o praduchovních úrovních, dostalo převážně prostřednictvím vidění. Najdeme je také u Izajáše, u Ezechiela, Daniela, ve Zjevení Janově, a zmiňuje se o nich i apoštol Pavel.“
 

Izajáš viděl v blízkosti Božího trůnu serafy, andělské bytosti se šesti křídly, a slyšel jejich velebení Boha slovy: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy“ (Iz 6,1-3).

Ezechielovi se otevřela nebesa a on spatřil čtyři bytosti s křídly a čtyřmi tvářemi (Ez 1). „Vypadaly jako pochodně a oheň procházel mezi bytostmi a zářil, totiž z toho ohně šlehal blesk. A ty bytosti pobíhaly sem a tam, takže vypadaly jako blýskavice“ (Ez 1,13-14). Tak a podobně se prorok snažil lidskými slovy vyjádřit obraz oněch nadpozemských skutečností, který mu byl Božím řízením ukázán.

Daniel měl vidění o „Věkovitém“, o Soudci, jehož „oblek byl bílý jako sníh“, „jeho stolec - plameny ohně“ a „tisíce tisíců sloužily jemu a desetitisíce desetitisíců stály před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy“ (Da 7,1-10).

Jan ve Zjevení (4. kap.) píše o čtyřiadvaceti starcích okolo trůnu, o sedmi světlech před trůnem - „to je sedmero duchů Božích“ a o čtyřech bytostech: „První podobná lvu, druhá býku, třetí měla tvář člověka, čtvrtá byla podobná letícímu orlu“. Čtyři bytosti velebí Boha opět voláním o třikrát svatému Bohu (trishagia). „A viděl jsem, jak kolem trůnu a těch bytostí i starců stojí množství andělů - bylo jich na tisíce a statisíce“ (Zj 5,11).

Poněkud jinak, slovy upomínajícími na křesťanskou gnosi, vyjadřuje skutečnost nejvyšších úrovní apoštol Pavel . Ve svých dvou dopisech naznačuje existenci oněch úrovní takto: „Vzkřísil ho (Krista) z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva ....“ (Ef 1,20-21). „On (Kristus) je obraz Boha neviditelného .... neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti ....“ (Ko 1,15-16). Tato místa z Pavlových listů se patrně týkají božsky bytostných a prastvořených. Pavel sám prožil však nejen událost obrácení u Damašku (Sk 9), nýbrž i vytržení do světlé úrovně: „Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety přenesen až do třetího nebe; zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím - Bůh to ví“ (2K 12,2).

Jan i Pavel tak stručně ale úchvatně zjevují lidstvu jsoucnost duchovních a praduchovních úrovní a božsky bytostné sféry, o nichž víme nyní z Poselství Grálu mnoho závažných povznášejících a útěšných podrobností. Dovršení biblického víceméně náznakového ale určitého učení o těchto úrovních nalezneme tedy v Poselství. Zásadní rozdíl je však v tom, že v něm obsažené výklady o nejvyšších úrovních nevznikaly na základě vidění, nýbrž že je to součást Pravdy, kterou daroval lidstvu sám Duch svatý. Přinesl ji sám v sobě Duch Pravdy jako pomoc lidstvu na jeho cestě ke Světlu. Celé toto vědění samozřejmě choval v sobě kdysi i Syn Boží, ale pro nezralost lidstva ukázal lidem jenom cestu do jejich věčného domova v duchovní říši.

Křesťanství třetího věku, I.díl, J Holfeld

O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one