»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
 
22.4.1926, Brandýs nad Labem - 7.6.1992, Liberec
  • Pan Jiří Holfeld se svého času podílel na druhém českém překladu knihy »Ve světle Pravdy - Poselství Grálu« od Abd-ru-shina v jejím posledním, autorem korigovaném vydání, tzv. vydání poslední ruky. Tento český překlad vycházel v letech 1967-1979 v Nakladatelství Alexander Bernhardt, Vomperberg - Tirol (vydání ve třech a v jednom svazku) a v letech 1990-2008  v Nakladatelství Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart (vydání v jednom svazku).
.............
H. Ch. Andersen ... a jeho vnímání působení Božích zákonů ve stvoření

„Čteme-li některé předmluvy k Andersenovým pohádkám a povídkám, vidíme, že i přes vysoká ocenění Andersenovy práce zůstali vydavatelé a posuzovatelé často mnoho dlužni významu a filosofické hodnotě Andersenova díla.
     Ozářeny světlem Pravdy z Poselství Grálu podobají se Andersenovy pohádky a povídky bohatě broušenému diamantu, který teprve tímto ozářením zjeví užaslému zraku všechnu svou krásu. Zde se nabízí možnost využít některých Andersenových pohádek, jejichž umělecká hodnota je nesporná, nejen při výchově dětí a mládeže k citovému zaměření, k posílení vědomého úsilí o dobro, ale také při vysvětlování skladby a zákonů stvoření a smyslu lidského bytí. - - -
 
    Jsem přesvědčen, že lidé, kteří mohou čerpat z vědění Grálu budou si nadále vážit Andersenova díla i v budoucnosti pro jeho etické hodnoty a pro to, jak dánský spisovatel devatenáctého století v inspiraci přijal a napsal mnoho, co správně vystihuje některé zákony ve stvoření, známé nám nyní z Poselství.“

Křesťanství třetího věku, I.díl 

Pokus o nástin základních myšlenek Poselství Grálu na základě reakce na „studii" prof. teologie dr. Z. Trtíka

Kristovo poselství a jeho dovršení (Jan 16, 12-15)

Překlad z němčiny (Christusbotschaft und ihre Vollendung, Erich Wendland) - stanovisko k odmítání Poselství Grálu církvemi. 

_____

Vzpomínka na pana Jiřího Holfelda

Z jeho spisů - jako např. „Základy naší úcty k Ježíši, Synu Božímu...“ - je patrná jeho láska k osobě Ježíšově a jeho učení, která mu umožnila okamžitě poznat v Abd-ru-shinovi Ježíšem zaslíbeného Utěšitele, Ducha Pravdy. Jeho úcta k osobě a učení Syna Božího a Ducha Pravdy se spojila a naplnila celý jeho život. Ve vztahu ke svým bližním plnil příkaz Světla a jeho způsob jednání byl ke každému vždy laskavý, plný porozumění, ohledu a úcty. Své „znamení na duši“ si patrně přinesl z prožívání minulých životů – byl to vřelý vztah k lidem různého vyznání, kteří neznaje zatím Slovo Dovršitele, snaží se poctivě žít podle Evangelia Ježíšova. Přál si, aby „všichni byli jedno“ a aby i oni, až se setkají se Slovem Ducha Pravdy je přijali. Jako dobrý znalec Bible a dějin křesťanství napsal pan Holfeld těmto lidem ku pomoci úvahy podložené citáty z Poselství a Bible. Tak vznikl obsáhlý spis nazvaný „Utrpení a oslavení – Pašijové a velikonoční události ve světle nového vědění“, dále „Křesťanství třetího věku – pokus o nástin základních myšlenek Poselství Grálu“. Nejrozsáhlejší a poslední spis je nazván: „Království Boží je mezi vámi (Lukáš 17, 21) – Kapitoly z dějin křesťanské charity“. Jsou to příběhy obětavé a účinné lásky k bližním od nejstarší doby až po dnešní, jako důkaz, že odkaz Syna Božího nebyl zapomenut.

Pan Jiří Holfeld si velmi vážil lidí, kteří svými díly jak výtvarnými, hudebními nebo literárními vzbuzují v lidech smysl pro krásu a tím přispívají k duchovnímu vzestupu. Psal úvahy a vybíral z díla H.Ch. AndersenaO. BřezinyR. Thákura, M.Gándíha aj. -

Přes obtížnost a nesvobodu minulých let, jak v době okupace tak i následné totality, se mnozí seznámili s Poselstvím Grálu. Žádný politický systém nám nemůže vzít touhu po Světle a zabránit, abychom se k ostatním chovali s ohledem, vlídností a s porozuměním pro jejich utrpení a chyby, můžeme vždy nesobecky dávat, a tak za všech okolností žít ve smyslu Evangelia Ježíšova a Imanuelova. Vždyť „svobodný jest jenom ten člověk, který žije v Božích zákonech!“

_____

O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one