»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Introit („Křesťanství třetího věku“, apologie)

Přišla ona doba, po níž mnohá staletí toužili osvícení duchové křesťanské éry, nastal věk Ducha svatého.

Vstupujeme do začátku tisícileté říše, abychom se učili u Toho, jehož pověřil a vyslal Bůh Otec. On mu dal plnou moc zvěstovat lidstvu evangelium o svaté dokonalosti Boží vůle.

To je ta doba, kdy smíme, milostí Boží posilováni, hlouběji porozumět smyslu svého bytí i smyslu trvání celého díla Božího, kdy smíme poznat, z jakých kvádrů, pradávných, diamantově tvrdých ale plných krystalového třpytu, je postaven chrám Boží vůle, a co tvoří sloupy nesoucí klenbu Božího díla.

To je ta doba posvěcená příchodem Zaslíbeného, kdy světlo Pravdy prozáří i poslední úkryty temna a ukáže cestu do světlých výšin všem lidem na zemi i v zásvětí, všem, kteří ji dosud nenašli v radostné, osvobozující Zvěsti Syna Božího nebo jimž chybělo plné přesvědčení.

To je ta šťastná doba, v níž Duch svatý oslavil Syna Božího a dovršil jeho spasitelské dílo. Je to radostná doba pro všechny, kdo touží po následování Krista, kdo usilují o dobro a kdo se nepovyšují, nýbrž znají svou lidskou slabost a nehodnost před Božím zrakem.

Je to ona vážná doba posledního rozhodnutí, kdy Duch Pravdy varovně napomíná ty, kteří se odvracejí od Boha a od Krista, i ty, kteří, neznajíce světlou cestu ukázanou Božím Synem, nechtějí slyšet dokonce ani hlas svědomí v sobě a svá srdce zatvrdili proti svému bližnímu.

To je ta doba soudu nad nevěrným služebníky Páně, kteří znají jenom sebe a zapomínají na Dárce všech milostí. Meč Božího soudu hrozí především těm, kdo rouhavě odložili své lidství, kdo vědomě v sobě zasypali čistou duchovní jiskru, svévolně se postavili svými činy proti Bohu a porušují krásu a harmonii jeho díla svou neláskou a zlobou.

Přiblížil se čas, kdy Duch svatý sjednotí všechny věrné následovníky Syna Božího, dokončí sjednocení, které nebylo možné před příchodem třetího věku. Duch svatý sjednotí Ježíšovy učedníky svým světlem Pravdy.

Jak uvítat, jak pozdravit tuto dobu, jak projevit dík Bohu za nově darované osvícení lidstva přítomností Božího Světla na zemi, přítomností tak podivuhodně uskutečněnou v čase a prostoru? Čím projevit Bohu vděčnost za poznání Slova Pravdy, za milost, že svěřil do našich srdcí víru v inkarnaci Ducha Pravdy?

V této tak milostiplné době přijmi, Otče svatý, nás, kteří se Ti chceme cele dát. „Tobě obětujeme celé své bytí," je naší neustálou modlitbou.

Přijmi, nebeský Otče, také naše díkuvzdání a radostnou snahu mít stále na paměti, že Ty i Syn i Duch svatý jedno jste, že jediné je i Tvé Zjevení, v Tvém plánu spásy nám dávané postupně podle možnosti našeho pochopení.

Přijmi, ó Pane, náš dík za občerstvující chléb, který nám posíláš až do hlubin hrubohmotnosti jako znamení své lásky k nám, a nedej, aby se nám ho někdy nedostávalo. Tvá pomoc kéž zůstává stále s námi. Amen.

Obsah „Křesťanství třetího věku"

 

26.02.2018 21:19:00
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2021  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one