»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
                                                                                                              .
Otázka: 

Abd-ru-shin požaduje, aby každý člověk Slovo zkoumal. Je však každý schopen této kritiky? 

Odpověď: 

Zní to sice podivně, ale žel je to skutečnost, že většina lidí vůbec neví, co to znamená, když říkám, že Slovo má každý ostře „zkoumat“, aby mohl z vnitřního přesvědčení podle něho žít.

Zkoumat neznamená kritizovat, nýbrž něco pro člověka mnohem těžšího: v nitru prociťovat! A zde je první úskalí.

Bez předsudků něco procítit je člověku už cizí, on přistupuje ke všemu se svou trochou vlastní moudrosti, aby podle ní odměřoval všechno ostatní. Tuto chybu činí téměř každý jednotlivec. Nejvíce se však v tom prohřešují spolky a především redakce časopisů, když se mylně domnívají, že musí něco říci, když člen nebo čtenář se táže, ač velmi často nemají čas otázkou se vážně zabývat.

Nepostačí-li pak trocha vlastního vědění, což je před živým Slovem jenom přirozené, tu se jednoduše vezme ku pomoci posměch a vtipy, které mají být „duchaplné“, částečně z omezeného přesvědčení, částečně ze snahy zakrýt vlastní neschopnost. Kdo je tak pohodlný, že přikládá takové pozemské moudrosti nějakou cenu, řídí se podle ní, nebo se jí dá zmást, ten se stává obětí zhoubné proň pohodlnosti, zmešká okamžik, kdy se ho dotkla spása, a bude ztracen.

Na těch však, kteří lehkomyslně šíří toto neštěstí svými „záblesky duchaplnosti“, kterou rádi dávají zářit při poučování druhých, budou viset v záhrobí takové oběti jako břemeno, takže se ke vzestupu budou moci dostat teprve tehdy, až všechny oběti naleznou cestu do výšin, ne dříve! Co to znamená, může si každý hledající snadno představit.

Na tomto úskalí, z pohodlnosti poslouchat jiné a vyžadovat si vždy nejdříve jejich mínění, ztroskotají také mnozí, stejně jako na úskalí neschopnosti pravého zkoumání.

Pravé zkoumání, k němuž jsem tak často vyzýval, vyžaduje předem vypětí vlastních schopností, vlastní síly! S tím současně je ve zpětném působení úzce spojeno … probuzení každého jednotlivce. Požehnání dostavuje se tedy po námaze okamžitě. Nikdy však nepřijde, staví-li člověk na mínění druhých.

Zkoumat, tedy opravdové prociťovat, musí zcela v tichosti každý sám pro sebe ve svém nitru. Musí se zaposlouchat do sebe! Musí naslouchat, zda-li se tam ozvou příbuzné tóny, opačné k dosavadnímu názoru!

Boží volání se dotýká každého jednotlivého lidského ducha přímo! Vždyť také každý sám musí za sebe nest odpovědnost za vše, co myslí a koná! V tom spočívá nemožnost vytváření spolků tam, kde se jedná o Slovo Pravdy, poněvadž se každý při tom musí sám snažit být hotov se sebou samým! Nemůže se spoléhat na druhé, nebo si k nim chodit pro radu.

Kdo projevuje takovou nesamostatnost, je již předem ztracen pro vlastní život. Nemusí se ani namáhat, poněvadž konečného cíle nikdy nedosáhne. Bude-li ztracen teď hned nebo teprve později, není pro něho nijak zvlášť důležité! Bylo by nesprávné ponechávat těmto duchovním lenochům marné naděje, které se přece nikdy nesplní.

Kdo nemůže duchovně následovat Poselství Grálu, pro toho je lepší, jde-li dále nevšímavě svou cestou, než aby chtěl na Poselství Grálu uplatňovat své moudrosti. Nastaneť hodina, kdy rád by pak, ale příliš pozdě, změnil své rozhodnutí, ale při tom nynější dětinské vypínání bude pro něho jako mlýnský kámen, držící ho dole.-

Poselství Grálu zasahuje všechny lidi na nejslabším místě: v jejich po tisíciletí živené domýšlivosti! Proto tolik citlivosti, tolik posměšků, tolik shovívavosti ve zdánlivé povýšenosti, z níž však příliš zřetelně mluví nejhlubší hněv. To všechno přece nakonec svědčí právě jenom o tom, co říká Poselství Grálu o lidstvu. Ve všem tom kroucení, zamotávání, obracení, posměchu, rozhorlení, nenávisti a úsilí platit za chytré jako v nejjasnějším zrcadle jeví se myslícímu pozorovateli být skutečností všechno to, co lidstvo neuznává a proti čemu chce bojovat! Boj je však úplně zbytečný! Škoda síly na to vynaložené, neboť tato Pravda neúprosně vytrvá a zvítězí. Zpěčování se a únik tentokráte lidem nepomůže.

Ochromují se při tom jenom sami, a tím zemdleni upadají vnitřně ve zkázu nebo se musejí odhodlat vřadit se na správnou kolej. Již nyní sídlí to pevně v mnohých duších. Je to k jejich blahu, i když se to zatím projevuje jenom neklidem, až jednoho dne rozrazí jasný plamen posvátného poznání strusky, které jej dnes ještě přikrývají. Ač se to zdá protismyslné, plní strusky svůj úkol, tím že svým tlakem zvětšují sílu jiskry pod nimi doutnající. Tak i zlo bude muset nyní sloužit dobru. -

Všichni, kteří již nemohou ve svém nitru pocítit volání Boží, budou odmítnuti od brány duchovní říše, když by později rádi vstoupili. Musejí zpět do noci a hrůz! Mohou se pak marně dožadovat rady a pomoci těch, jejichž řečem slepě důvěřovali, jenom aby se sami nemuseli duchovně namáhat, jakož i ze strachu před každou odpovědností. Není jim již pomoci, neboť jim tak chybí duchovní „život“. Patří k mrtvým, kteří se již neprobudí!

Jak by mohli vejít do říše Boží, když nechtěli slyšet volání, a raději dali přednost tomu, držet se pohodlných náboženských dogmat, která nevyžadují námahu vlastní duchovní pohyblivosti a Bohem požadovaného probuzení! Takové sebepřekonání není vlastností každého, neboť ono vyžaduje veškerou sílu, jakou je člověk schopen vyvinout, především pak pokorné poznávání sebe samého! -

 
16.09.2018 21:23:30
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2021  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one