»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

... za několik měsíců po vyjití 5. čísla Theologické revue CČSH roč. 1978 četl jsem tam uvedenou kritickou studii profesora Husovy fakulty dr. Z. Trtíka: „Abdrušin a poselství sv. Grálu". Shledal jsem, že obsahuje mnoho nepravdivých a zkreslujících informací. Tak hned v úvodu svého článku píše prof. Trtík: „Očekávají (tj. čtenáři Poselství Grálu - má pozn.), že jejich nesmrtelný duchovní vůdce rozpoutá v nejbližší budoucnosti konec tohoto světa a poslední soud." Poslední soud očekávají křesťané všech směrů podle biblické předpovědi, ale konec světa v nejbližší budoucnosti?  Ne, to v Poselství Grálu není, to jsem věděl, protože jsem znal místa svědčící o opaku, např. toto: „Tak bude tisíciletá říše školou pro lidstvo, ve které se má učit, jak má stát v tomto pozdějším stvoření, jak má myslet a jednat, aby vyplnilo svou úlohu správně a tím samo bylo šťastno!" (Abd-ru-shin: Ve světle Pravdy, díl I., str. 184) Tedy doba, která je před námi, nikoliv konec světa! Budoucí tisíciletí jako škola štěstí lidstva. Kéž by se splnilo, co píše Abd-ru-shin, protože dějiny předcházejících tisíciletí byly plny válek a různých jiných běd.
 
     V kritickém článku prof. Trtíka byla i mnohá jiná mylná tvrzení rázu čistě teologického, jako především obžaloba z gnosticismu, dále z fantastičnosti a mýtů, ačkoliv i v bibli jde i o takové záležitosti, které se vymykají běžným zkušenostem z viditelného světa, jako je např. Ježíšovo vzkříšení a nanebevstoupení, v něž věří křesťané všech směrů bez výjimky. A tak ve vší úctě k profesoru Husovy fakulty jsem začal shromaždovat protidůkazy ...
 
… Kdyby byl měl úctu k druhé víře i prof. Trtík, byl by uvedl alespoň jeden etický prvek z Poselství Grálu, ale on neuvedl ani jeden. Neřekl nic o povzbuzování k dobru a k čistotě myšlenek, nenapsal, že Abd-ru-shin na více místech velmi účinně přivádí čtenáře k ohleduplnému a uctivému způsobu jednání s bližními, k takovému chování, které bližním ani v maličkostech nezpůsobí utrpení. Nic kladného z Poselství Grálu není uvedeno v kritické studii prof. Trtíka, ačkoliv by to bezesporu patřilo do odborné studie … 

_______________

 

Pozn. admin.: Trtíkovu studii opublikoval v r. 2003 ve sborníku nakladatelství Dingir též „akademický religionista" Husitské teologické fakulty dr. Z. Vojtíšek, kazatel a stoupenec kultu Církve bratrské a zároveň (...) představitel antikultovního hnutí prezentovaného pod zkratkou „SSSNNS"... - viz Studium sekt, církví, (anti)kultovních směrů a konfesí

... učebnicově názorná ukázka diskurzu, v rámci kterého ani jeden z autorů zjevně nedokáže při vlastním zkoumání Poselství Grálu přistoupit k jeho posuzování jinak než prizmatem své domovské církve - nelze se proto divit, že tento druh posuzovatelů neodlišuje Poselství od tzv. „Hnutí Grálu“, do něhož si pak zcela nezbytně promítá vlastní církevně-teologické představy ... a terče.  :)
"HNUTÍ GRÁLU"

"HNUTÍ GRÁLU"

"HNUTÍ GRÁLU" Trtík, Vojtíšek/ Výmluvná ukázka diskurzu, v jehož rámci ani jeden z autorů zjevně nedokáže Poselství Grálu při vlastním zkoumání posuzovat jinak než prizmatem své domovské církve - nelze se proto divit, že tento druh posuzovatelů neodlišuje Poselství od tzv. „Hnutí Grálu“, do kterého si pak zcela nezbytně promítá vlastní církevně-teologické představy ... a terče. :)
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one