»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Catholicus, ekumena, ekumenismus ... Poselství Grálu versus ‚teologická religionistika‘

Není to nepřítel, kdo mě tupí - to bych přece snesl.
Nade mnou se nevypíná ten, který mě nenávidí - před tím bych se ukryl.
Jsi to však ty, člověk jako já, můj druh a přítel!
Ten nejlepší vztah nás pojil, za bouřného jásotu jsme chodívali do Božího domu...'

( Ž a l m  55, 13-15 )

Co jsou dnes náboženská vyznání?

 
„Nedbejte na spory církví. Veliký nositel Pravdy, Ježíš Kristus, ztělesnění Božské lásky, neptal se po vyznání.
Co jsou dnes vůbec náboženská vyznání?
Jsou pouty svazujícímí svobodného lidského ducha, jsou zotročením Boží jiskry ve vás sídlící.
Jsou to dogmata, která usilují vtlačit dílo Stvořitelovo i jeho velikou lásku do forem vytvořených lidským myšlením, což znamená násilné snižování Božského, jeho systematické znehodnocování.
Každého vážně hledajícího tento způsob odpuzuje, poněvadž nemůže při tom nikdy v nitru procítit onu velikou skutečnost, čímž se jeho touha po Pravdě stává stále beznadějnější a on konečně zoufá nad sebou i nad světem! Proto se probuďte! Zbořte v sobě dogmatické zdi, strhněte si pásku, aby k vám mohlo nezkaleně proniknout čisté světlo Nejvyššího“.

... za několik měsíců po vyjití 5. čísla Theologické revue CČSH roč. 1978 četl jsem tam uvedenou kritickou studii profesora Husovy fakulty dr. Z. Trtíka: „Abdrušin a poselství sv. Grálu". Shledal jsem, že obsahuje mnoho nepravdivých a zkreslujících informací. Tak hned v úvodu svého článku píše prof. Trtík: „Očekávají (tj. čtenáři Poselství Grálu - má pozn.), že jejich nesmrtelný duchovní vůdce rozpoutá v nejbližší budoucnosti konec tohoto světa a poslední soud." Poslední soud očekávají křesťané všech směrů podle biblické předpovědi, ale konec světa v nejbližší budoucnosti?  Ne, to v Poselství Grálu není, to jsem věděl, protože jsem znal místa svědčící o opaku, např. toto: „Tak bude tisíciletá říše školou pro lidstvo, ve které se má učit, jak má stát v tomto pozdějším stvoření, jak má myslet a jednat, aby vyplnilo svou úlohu správně a tím samo bylo šťastno!" (Abd-ru-shin: Ve světle Pravdy, díl I., str. 184) Tedy doba, která je před námi, nikoliv konec světa! Budoucí tisíciletí jako škola štěstí lidstva. Kéž by se splnilo, co píše Abd-ru-shin, protože dějiny předcházejících tisíciletí byly plny válek a různých jiných běd.
 
     V kritickém článku prof. Trtíka byla i mnohá jiná mylná tvrzení rázu čistě teologického, jako především obžaloba z gnosticismu, dále z fantastičnosti a mýtů, ačkoliv i v bibli jde i o takové záležitosti, které se vymykají běžným zkušenostem z viditelného světa, jako je např. Ježíšovo vzkříšení a nanebevstoupení, v něž věří křesťané všech směrů bez výjimky. A tak ve vší úctě k profesoru Husovy fakulty jsem začal shromaždovat protidůkazy ...
 
… Kdyby byl měl úctu k druhé víře i prof. Trtík, byl by uvedl alespoň jeden etický prvek z Poselství Grálu, ale on neuvedl ani jeden. Neřekl nic o povzbuzování k dobru a k čistotě myšlenek, nenapsal, že Abd-ru-shin na více místech velmi účinně přivádí čtenáře k ohleduplnému a uctivému způsobu jednání s bližními, k takovému chování, které bližním ani v maličkostech nezpůsobí utrpení. Nic kladného z Poselství Grálu není uvedeno v kritické studii prof. Trtíka, ačkoliv by to bezesporu patřilo do odborné studie … 
 
_______________
 
Trtík, Vojtíšek, Hnutí Grálu
Pozn. admin.:
 Trtíkovu studii opublikoval v r. 2003 ve sborníku nakladatelství Dingir též dr. Z. Vojtíšek, „akademický religionista" Husitské teologické fakulty, kazatel a stoupenec kultu Církve bratrské a zároveň (...) představitel antikultovního hnutí prezentovaného pod zkratkou „SSSNNS"... - viz Studium sekt, církví, (anti)kultovních směrů a konfesí

... učebnicově názorná ukázka diskurzu, v rámci kterého ani jeden z autorů zjevně nedokáže při vlastním zkoumání Poselství Grálu přistoupit k jeho posuzování jinak než prizmatem ideologie své domovské církve - nelze se proto divit, že tento druh posuzovatelů neodlišuje Poselství od tzv. Hnutí Grálu“, do něhož si pak zcela nezbytně promítá vlastní církevně-teologické představy ... a terče.  :)
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one