»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

»Křesťanství III. věku« : Apologie

Pokus o nástin základních myšlenek Poselství Grálu - vznikl na základě reakce na článek prof. teologie dr. Zdeňka Trtíka uvedený v Theologické revue CČSH, v němž se zabývá hodnocením Abd-ru-shinova Poselství Grálu z pohledu křesťanského teologa.
 Ichthys

Ichthys

- hlavní symbol prvotních křesťanů. Kryptogram „Ichthys“ (ΙΧΘΥΣ, řecky ryba) se dá číst jako slovo složené z prvních písmen slovního spojení: Ježíš Kristus, Boží syn, Spasitel. V originále Ἰησοῦς Χριστός, Θεοῦ Υἱός, Σωτήρ, Iésús Christos Theú Huiós, Sótér.
„Někdo se možná podiví, proč nazývám vědění čerpané z Abd-ru-shinova Poselství Grálu křesťanstvím. Z hlediska etymologického je ‚křesťan' slovo odvozené od jména Kristus, nikoli od jména ‚křest'. V syrské Antiochii byli již v apoštolské době Kristovi vyznavači nazýváni ‚christianoi', to jest kristovci, křesťané.

Křesťané tedy nejsou ti, kdo byli pokřtěni, ale ti, kdo jsou následovníci Kristovi, kdo věří, že v Ježíši přišel na zem Kristus, Syn Boží. Protože pravě to učí také Poselství Grálu, lze přesvědčení na něm založené chápat jako křesťanství, jako křesťanství dovršené poselstvím Ducha Pravdy.

Ještě lze dodat, že slovo ‚křest' je jen v češtině odvozeno od jména ‚křesťan', zatímco v jiných jazycích tomu tak není. V řečtině je pro křest výraz baptisma, to zn. ponoření, podobné slovo je i ve francouzštině a angličtině, v němčině je křest die Taufe, zatímco křesťan je der Christ."

(J.H.)

 
                                                                             .

  1.   Důkazy Boží existence

  2.   Abd-ru-shin hlásá osobního Boha

  3.   Touha po Bohu a poznávání Boha

  4.   Transcendence, blízkost a všudypřítomnost Boží

  5.   Svatá Trojice Boží

 

STVOŘENÍ

 
      SVATÝ GRÁL  -  symbol božské lásky, východisko Boží síly

      - BUDIŽ  SVĚTLO!

      - PRADUCHOVNÍ  ŘÍŠE

      - DUCHOVNÍ  ŘÍŠE

      - KRUH  BYTOSTNÉHO

      - HMOTNOSTI

       3.a.   Původ a cíl

       3.b.   Duchovní smrt

       3.e.   Koruna věčného života

 
 __________
 

Přišla ona doba, po níž mnohá staletí toužili osvícení duchové křesťanské éry, nastal věk Ducha svatého.

Vstupujeme do začátku tisícileté říše, abychom se učili u Toho, jehož pověřil a vyslal Bůh Otec. On mu dal plnou moc zvěstovat lidstvu evangelium o svaté dokonalosti Boží vůle.

To je ta doba, kdy smíme, milostí Boží posilováni, hlouběji porozumět smyslu svého bytí i smyslu trvání celého díla Božího, kdy smíme poznat, z jakých kvádrů, pradávných, diamantově tvrdých ale plných krystalového třpytu, je postaven chrám Boží vůle, a co tvoří sloupy nesoucí klenbu Božího díla.

To je ta doba posvěcená příchodem Zaslíbeného, kdy světlo Pravdy prozáří i poslední úkryty temna a ukáže cestu do světlých výšin všem lidem na zemi i v zásvětí, všem, kteří ji dosud nenašli v radostné, osvobozující Zvěsti Syna Božího nebo jimž chybělo plné přesvědčení.

To je ta šťastná doba, v níž Duch svatý oslavil Syna Božího a dovršil jeho spasitelské dílo. Je to radostná doba pro všechny, kdo touží po následování Krista, kdo usilují o dobro a kdo se nepovyšují, nýbrž znají svou lidskou slabost a nehodnost před Božím zrakem.

Je to ona vážná doba posledního rozhodnutí, kdy Duch Pravdy varovně napomíná ty, kteří se odvracejí od Boha a od Krista, i ty, kteří, neznajíce světlou cestu ukázanou Božím Synem, nechtějí slyšet dokonce ani hlas svědomí v sobě a svá srdce zatvrdili proti svému bližnímu.

To je ta doba soudu nad nevěrným služebníky Páně, kteří znají jenom sebe a zapomínají na Dárce všech milostí. Meč Božího soudu hrozí především těm, kdo rouhavě odložili své lidství, kdo vědomě v sobě zasypali čistou duchovní jiskru, svévolně se postavili svými činy proti Bohu a porušují krásu a harmonii jeho díla svou neláskou a zlobou.

Přiblížil se čas, kdy Duch svatý sjednotí všechny věrné následovníky Syna Božího, dokončí sjednocení, které nebylo možné před příchodem třetího věku. Duch svatý sjednotí Ježíšovy učedníky svým světlem Pravdy.

Jak uvítat, jak pozdravit tuto dobu, jak projevit dík Bohu za nově darované osvícení lidstva přítomností Božího Světla na zemi, přítomností tak podivuhodně uskutečněnou v čase a prostoru? Čím projevit Bohu vděčnost za poznání Slova Pravdy, za milost, že svěřil do našich srdcí víru v inkarnaci Ducha Pravdy?

V této tak milostiplné době přijmi, Otče svatý, nás, kteří se Ti chceme cele dát. „Tobě obětujeme celé své bytí," je naší neustálou modlitbou.

Přijmi, nebeský Otče, také naše díkuvzdání a radostnou snahu mít stále na paměti, že Ty i Syn i Duch svatý jedno jste, že jediné je i Tvé Zjevení, v Tvém plánu spásy nám dávané postupně podle možnosti našeho pochopení.

Přijmi, ó Pane, náš dík za občerstvující chléb, který nám posíláš až do hlubin hrubohmotnosti jako znamení své lásky k nám, a nedej, aby se nám ho někdy nedostávalo. Tvá pomoc kéž zůstává stále s námi. Amen.

Obsah „Křesťanství třetího věku"

 

Ježíš Kristus / Světonázory ve světle přírodních zákonůNásledující spis se zabývá především naučnou částí obsahu knihy „Ve světle Pravdy", Poselství Grálu od Abd-ru-shina. Někdo se možná podiví, proč nazývám vědění čerpané z Abd-ru-shinova Poselství Grálu křesťanstvím. Z etymologického hlediska je „křesťan" slovo odvozené od jména Kristus, nikoli od jména „křest". V syrské Antiochii byli již v apoštolské době Kristovi vyznavači nazýváni „christianoi", to jest kristovci, křesťané. Křesťané tedy nejsou ti, kdo byli pokřtěni, ale ti, kdo jsou následovníci Kristovi, kdo věří, že v Ježíši přišel na zem Kristus, Syn Boží. Protože pravě to učí také Poselství Grálu, lze přesvědčení na něm založené chápat jako křesťanství, jako křesťanství dovršené poselstvím Ducha Pravdy. Ještě lze dodat, že slovo „křest" je jen v češtině odvozeno od jména „křesťan", zatímco v jiných jazycích tomu tak není. V řečtině je pro křest výraz baptisma, to zn. ponoření, podobné slovo je i ve francouzštině a angličtině, v němčině je křest die Taufe, zatímco křesťan je der Christ.
 

Myšlenka třetího věku vyvstala v Evropě v době, kdy se projevovala neschopnost středověké církve zjednat obnovu Kristova odkazu a nápravu mravů. Vynořila se naděje, že obnovu přinese nový věk Ducha svatého. Jako první zastával tento názor opat Jáchym z Fiore (cca 1130-1202). Herbert Vollmann o něm píše: „Vnitřním osvícením dospěl k poznání tří věků, které jsou spojeny s Boží trojjediností. Věk Otce měl začínat Abrahámem a trvat až do doby těsně před Kristovým narozením. Potom přišel věk syna Božího, Ježíše. Po něm bude následovat věk Ducha svatého, věk, který přináší splnění slov Zjevení Janova 14,6-7 ...Také splnění slov Pavlových: „Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno" (1K 13,10) viděl Jáchym z Fiore ve věku Ducha svatého" (Ein Tor öffnet sich, 1983, s. 213) Učení Jáchyma z Fiore ovlivnilo patrně i Milíče z Kroměříže a za své je v osvícenské podobě přijal G. E. Lessing a Josef Dobrovský. Lessing viděl pochybení Jáchyma z Fiore jen v tom, že očekával třetí věk příliš brzy.
 

„Tak přichází nová doba s mocnými změnami a převraty... Obrat dob zahajuje novou epochu na zemi, v níž nebude již vládnout člověk, nýbrž jedině Duch svatý. On jest Ježíšem zaslíbený Syn Člověka, Boží vůle sama, Utěšitel, Duch Pravdy, který zvěstuje „věčné evangelium", jak je nazývá Janovo Zjevení (14,6), a o němž již Ježíš pravil: „A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec" (Mt 24,14).

O nové době Abd-ru-shin napsal: „Tak bude tisíciletá říše školou pro lidstvo, ve které se má učit, jak má v tomto pozdějším stvoření žít, jak myslet a jednat, aby jemu příslušející úlohu také řádně splnilo a tím mohlo být samo šťastné" (183). Tato míruplná doba nastane, jestliže lidstvo neselže a vyvolí-li život, nikoliv sebezničení.

Tolik k titulu spisu. A nyní co je jeho účelem a komu je určen? Abd-ru-shin mluví o nutnosti „sestavováním vyhledávat úplný obraz" z Poselství na každou z našich otázek a tak nám dovoluje systematickou práci. „Svým Slovem Poselství dávám vám dokonalou stavebnici s nejlépe vybroušenými drahokamy, abyste jich sami mohli používat k sestavování. Jsou předem přesně uzpůsobeny pro všechno, čeho je vám třeba. Sestavení musíte však provést sami, neboť tak je to chtěno!" (1027). A takovým pokusem chce být i tento spis.

Poselství Grálu samo není nábožensko-filosofický systém ani nové náboženství, nýbrž oslovení člověka Bohem a zjevení Pravdy, které se obrací k jednotlivci, na to je třeba stále pamatovat.
 

Spis „Křesťanství třetího věku" je jako pomůcka určen těm dlouholetým vyznavačům učení Grálu, kteří se umějí orientovat i v Bibli a jsou schopni hlásat Ducha Pravdy mezi následovníky Syna Božího, eventuálně i vyvracet mylné námitky představitelů církví. Třeba ne dnes, ale možná již zítra. Otcem, smím-li to tak říci, všech takových hlasatelů a obránců Poselství Grálu je patrně bývalý protestantský farář Erich Wendland, jehož druhý spis Kristovo poselství a jeho dovršení" nese podtitul „Stanovisko k odmítání Poselství Grálu církvemi". Tímto názvem jeho vynikající, nedocenitelné a provždy v tomto oboru základní průkopnické knihy je částečně dán i účel mého spisku. 

Abd-ru-shin ovšem nechce, abychom namáhavě vylamovali kvádry z hradeb dosud až příliš opevněných tvrzí velkých církví a jiných duchovních a světonázorových velmocí anebo se doprošovali přízně lhostejných lidí konzumní nespolečenské a sobecké společnosti. Chceme především působit beze slov svým jednáním a příkladem života, chceme projevovat lásku všem bez rozdílu, našim spolukřesťanům i těm, kdo dosud nevěří. A hlásání nebo obrana, čili „zaujímání stanoviska"? To snad jenom jako holubice vysílané se vzkazem nad příliš uzavřené tvrze, v naději, že je nesestřelí nelaskavá ruka, nýbrž že budou poznány jako holubice, jako holubice nové doby...
 

(Čísla v závorkách značí stranu knihy „Ve světle Pravdy" od Abd-ru-shina, vydání v jednom svazku 1979)    


 
 
Textový soubor ke stažení:
_________________
EVANGELIUM JAKO KRVAVÝ ROMÁN? K implicitní teologii Gibsonova filmu (PhDr. Tomáš Halík Th.D.)  Pozn: Jak by byl asi takový článek zformulován, kdyby se v něm více projevilo ono známé: „Vaše řeč budiž Ano, Ne?" ... ale i tak patří autorovi ocenění a dík za jeho „místně-příslušné průkopničení".


_____________________________________________________________________________________________
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one