»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
 
Lidé! Až nadejde hodina, kdy podle Boží vůle nastane na zemi nutná očista a třídění, pak dávejte pozor na vám zaslíbená, částečně nadpozemská znamení na nebi!
Nedejte se pak mýlit těmi lidmi a církvemi, které se již dávno oddali Antikristu. Jest smutné, že ani církve dosud nevěděly, kde mají hledat tohoto Antikrista, který přece již tak dlouho působí mezi všemi lidmi. Jen trochu bdělosti, a musely by to poznat! Kdopak může jednat ještě více antikristovsky než ti, kdo Krista samého tehdy potírali a konečně i zavraždili! Kdo by se mohl ještě hůře a ještě zřetelněji projevit jako Kristův protivník?
Byli to představitelé a zástupci pozemského náboženství, kterým se pravdivé učení o Bohu, ztělesněné v Synu Božím a jím též hlásané, nehodilo do jejich nauky. Skutečné Boží poselství se přece nemohlo hodit, poněvadž úsilí duchovních hodnostářů směřovalo především k pozemskému vlivu, k pozemské moci a jejímu rozšiřování.
Dokazovali tím úplně jasně, že byli služebníky lidského rozumu, který má za cíl jedině pozemské znalosti a pozemskou moc a staví se nepřátelsky a jako překážka proti všemu, co je mimo pozemské chápání! Protože Bůh jest vždy úplně mimo pozemské rozumové pochopení, právě tak jako duchovní svět, jest právě proto rozum jedinou skutečnou překážkou! Proto také jest svým způsobem protivníkem všeho božského i všeho duchovního! A s ním tedy důsledně také všichni lidé, kteří uznávají svůj rozum za to nejvyšší a nejsvrchovanější a snaží se budovat výhradně na něm!
Tehdejší představitelé náboženství se obávali, aby následkem učení Syna Božího nepozbyli vlivu na lid! Jak dnes všichni vědí, to byl hlavní důvod k pomluvám, jež se snažili rozšiřovat proti Kristu, a byl to nakonec také hlavní důvod k popravě Syna Božího. Jako rouhače Bohu přibili na kříž toho, který byl poslán k jejich osvícení týmž Bohem, za jehož služebníky se vydávali!
Tak málo znali ve skutečnosti tohoto Boha a jeho vůli, ačkoliv se pokoušeli namluvit lidem, že mu slouží. A ke cti Boží a aby ho pozemsky hájili, tohoto Syna Božího, vyslance Božího, zavraždili!
Projevilo se to jako neblahý následek toho, že byli otroky pozemského rozumu, který tím bojoval jen o svůj vliv. Propůjčili se za katanské nástroje Antikristu, jemuž v tichosti postavili trůn ve svém nitru. Neboť v tom nacházeli uspokojení svých lidských slabostí, své domýšlivosti, pýchy a ješitnosti.
Kdo očekává jasnější důkaz, tomu není pomoci. Vždyť není nic, co by více odporovalo Kristu, Synu Božímu, a jeho slovům! A Antikrist přece znamená bojovníka proti Kristu, proti spáse, která je pro člověka v Božím poselství. Popuzoval je k tomu pozemský rozum! Právě tento rozum, chorobně přebujelý Luciferovým působením, stal se jeho nejnebezpečnějším nástrojem proti lidstvu!
Proto přebujelý lidský rozum, odedávna nadměrně pěstovaný, vyrostl pro člověka v dědičný hřích! Ale za ním stojí Lucifer sám jako Antikrist ve vlastní osobě. On to jest, který mohl pozvednout hlavu prostřednictvím lidí, on, jediný skutečný nepřítel Boží! Jméno Antikrist si získal nepřátelským bojem proti poslání Syna Božího. Nikdo jiný by neměl tolik síly a moci, aby se mohl stát Antikristem.
A Lucifer používá na zemi ke svému boji proti Boží vůli nejen jednotlivého člověka, nýbrž téměř veškerého lidstva, které tak pod účinky Božího hněvu vede do zkázy! Kdo nemůže pochopit tuto největší samozřejmost, že jen sám Lucifer může být Antikristem, který se opovažuje stavět se proti Bohu, ten také nebude moci nikdy pochopit něco ze všeho toho, co se odehrává mimo hrubohmotnost, tedy mimo čistě pozemské.
A jak tomu bylo tenkrát, tak je tomu ještě i dnes! Dokonce mnohem hůře. Také dnes budou chtít mnozí představitelé náboženství velmi rozhořčeně bojovat, aby udrželi v chrámech a církvích dosavadní řády pozemského rozumu.
Právě tento lidský rozum, který omezuje všechno ušlechtilejší cítění, jest současně nejrafinovanější Luciferova setba, kterou se Lucifer snažil roztrousit mezi lidstvo. Všichni otroci rozumu jsou ve skutečnosti Luciferovými služebníky, kteří mají spoluvinu na nesmírném zhroucení, které musí lidstvo nyní zasáhnout!
Protože nikdo nehledal Antikrista v rozumu, bylo jeho nesmírné rozšíření tím snadnější! Lucifer triumfoval; vždyť tak uzavřel lidstvu možnost jakéhokoliv pochopení všeho toho, co jest mimo hrubohmotnost. Odloučil je od skutečného života! Od místa, na němž teprve začíná styk s duchovnem, které vede do blízkosti Boží!
Tak vkročil na tuto zemi jako její pán a vládce nad většinou lidstva!
Pak ovšem nebylo divu, že mohl proniknout až k oltářům a že mu museli padnout za oběť představitelé náboženství, a to i křesťanských církví. Také oni očekávají Antikrista teprve před ohlášeným soudem. Veliké zjevení v bibli zůstalo v této věci, jako v mnoha jiných, dosud nepochopené.
Zjevení praví, že tento Antikrist před soudem pozdvihne hlavu! Neříká, že teprve přijde! Jestliže bylo řečeno, že pozdvihne hlavu, pak to přece znamená, že zde již musí být, tedy nikoli, že teprve přijde. Má se tím zdůraznit, že krátce před soudem dosáhne vrcholu své vlády!
Vy, kteří jste ještě duchovně neohluchli a neoslepli, slyšte tento varující hlas! Namáhejte se jednou sami vážně o tom přemýšlet. Budete-li v tom i nadále pohodlní, budete sami vinni svou zkázou!
Nadzvednete-li z úkrytu jedovatého hada ochranný příkrov a on pozná, že je tím náhle odkryt, bude se samozřejmě snažit vymrštit se za touto bezohlednou rukou, aby kousl.
Nejinak je tomu i zde. Antikrist, který pozná, že byl odhalen, bude rychle odporovat prostřednictvím svých služebníků, bude při usvědčení křičet a pokusí se všemi prostředky, aby se udržel na trůně, který mu lidstvo ochotně nabídlo. Ale to všechno může dělat jenom prostřednictvím těch, kdo ho v nitru uctívají.
Pozorujte proto nyní bystře své okolí, jakmile boj začne! Právě podle křiku je poznáte tím bezpečněji, každého jeho služebníka! Neboť oni budou opět jako již kdysi chodit ve strachu před čistou Pravdou a v nepřátelství!
Antikrist se bude opět snažit křečovitým úsilím udržet svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Neboť opět bude jen pomlouvat a podezřívat, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možné.
Služebníci Luciferovi budou chtít i tentokráte potírat vyslance Božího právě tak, jako když potírali Syna Božího!
Kde bude učiněn podobný pokus, tam dávejte pozor. Vždyť tím chtějí tito lidé chránit jen Lucifera, aby udrželi jeho vládu na zemi. U nich je ohnisko temna, i když tito lidé nosí navenek jasná pozemská roucha, i když jsou služebníky církve.
Nezapomínejte na události za pozemského života Syna Božího a uvažte, že dnes tentýž Antikrist s ještě větším počtem lidí mu stranících usiluje podržet vládu na zemi, ujít zničení a dále zatemňovat pravou vůli Boží.
Dávejte proto pozor na všechna znamení, která jsou zaslíbena! Jedná se u každého jednotlivce poslední rozhodnutí. O záchranu, nebo zkázu! Neboť tentokráte jest vůle Boží, aby bylo zahubeno vše, co se znovu odvažuje stavět se jí na odpor!
Každá nedbalost v tomto směru bude pro vás nyní soudem!… Nad žádnou církví nebudou stát znamení Boží, žádný církevní hodnostář nebude mít osvědčení, že je Božím vyslancem. Jedině ten, který je nerozlučně spojen s těmito znameními a nosí je proto živě zářící v sobě jako kdysi Syn Boží, když prodléval na této zemi. Je to kříž Pravdy, živě zářící v něm, a holubice nad ním! Stanou se viditelnými všem, kdo jsou omilostněni k tomu, aby zřeli duchovno a vydali svědectví o něm všem lidem na zemi. Mezi všemi národy budou tentokráte lidé, kteří budou smět takto »vidět«. To bude poslední milost Boží! -
Nikdy se nedají tato vznešená znamení Svaté Pravdy předstírat. To nedovede ani Lucifer, který musí před nimi prchat, tím méně člověk. Proto kdo se chce ještě stavět proti tomuto Božímu osvědčení, ten se staví nyní proti Bohu jako jeho nepřítel. Tím dokazuje, že není Božím služebníkem, a že jím také nebyl, nechť se dosud na zemi vydával za kohokoliv.
Chraňte se, abyste snad i vy k nim nepatřili!
Abd-ru-shin
30.12.2013 20:52:53
Nahoru
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2020  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one