»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 

Otázka:                                                                               .

 
     Jedna již zodpovězená otázka mě podnítila k nové otázce: Abd-ru-shin by přece mohl lehce osvětlit všechny slabiny a nedostatky církví nebo sekt, a tím by snad jejich útoky již z chytrosti umlkly.
 
Odpověď:
 
     Očekává tazatel ode mne, že v tom půjdu obvyklými temnými a zavržitelnými cestami, tak příznačnými pro odpůrce? Ovšem že bych to mohl učinit a naplnit tím mnoho knih, avšak v tom nespočívá má úloha. Mým posláním je ukazovat cestu lidem, kteří s vážností hledají Boha a Pravdu, a tak jim pomáhat a dát jim to, co hledají.
 
     Tím odpovídám současně na tak mnohou otázku, proč se nesnažím obvyklým získáváním nalézat čtenáře a stoupence a rychle rozšiřovat jejich kruhy.
 
     Hledajícím nabízím, ale nezískávám. Kdo opravdu hledá, ten najde!  Nalezne, protože je to Bohem chtěno a protože je k tomu veden pomáhajícími silami ze světlých výšin. Tytéž síly pomáhají tak i mně a lidstvo se v pravý čas musí dovědět, že jsem pod svatou Boží ochranou. Tím se též samočinně projeví nesprávnost všech útoků, a výsledek bude takový, že právě tyto útoky a všechny podobné činy nejvíce přispějí k tomu, aby podporovalo mou úlohu, přesto, že zamýšlely opak.
 
     Spočívá v zákoně Božím, že v této době musí i temno se svými zlými úmysly proti své vůli sloužit Světlu.
 
     Moje vlastní vědění spojené s bezpodmínečnou důvěrou v mé poslání a v jeho výsledek dává mi právo, abych i přes prosby lidí mlčel na útoky a ponechal na rozhodnutí lidí samých, chtějí-li věřit nenávisti. Stačí, když při tom myslí jen na slova Syna Božího, Ježíše:
 
„Podle skutků poznáte je." To znamená totéž jako: Máte je poznávat podle toho, jak jednají!"
 
     Poznávání skutečného druhu odpůrců není potom již tak těžké.
 
     Mimo to se takovými pokusy o potlačování a pronásledování těžce hřeší právě proti jednomu ze základních  Božích zákonů: Člověk má mít svobodu volby při svých rozhodnutích, což se nedá odloučit od odpovědnosti, neboť tam, kde je odpovědnost, musí být také možnost svobodného rozhodování! Svoboda však končí tam, kde je spoutávána volnost zkoumání a uvažování těmi místy, která se takto dost zřetelně snaží jen udržet svůj vlastní vliv.
 
     Kde je skutečně Pravda, tam může být klidně osvětlována a není se čeho obávat. Tam není ani žádného důvodu horlit proti něčemu jinému nebo novému. Naopak, všechno jiné může Pravdu jen upevnit.
 
     Nejsvětější povinností člověka je, aby v poznávání Boha a ve svém duchovním vývoji postupoval vpřed. Každé ulpění a připoutání se na dosavadní je zastavení, po němž následuje krok zpět. Rozumově vědecké bádání a objevování trvale pokračuje. Nebudou-li duchovní vědy držet stejný krok, budou časem otřeseny a budou kolísat, protože bude chybět vyrovnání k harmonii obou těchto různých druhů, které mají jít ruku v ruce. Výsledkem je pak nevyhnutelné zhroucení, protože rozumové vědě bude chybět potřebná živá duchovní opora; neboť mystika není schopna tuto oporu rozumovému vědění dát.
 
     Zdánlivě tyto poznámky nesouvisí s otázkou. Avšak jenom zdánlivě. Ve skutečnosti prohlubují smysl odpovědi a já doufám, že to mnohý člověk pochopí.
 
 Abd-ru-shin, Odpovědi na otázky, 1924 - 1937
 

 

 

Otázka:
Jako vážně zkoumající čtenář všech Abd-ru-shinových přednášek jsem pobouřen tónem článku „Vomp a osada Grálu", uveřejněného v … poněvadž vůči skutečnému Slovu Abd-ru-shinovu je to ihned zřejmé mistrovské dílo úmyslného překrucování, které má sloužit určitému účelu, tam avšak nevyslovenému.
Chce i to Abd-ru-shin přejít mlčením? Snad by bylo také na místě jednou bližší vysvětlení o mariánském kultu, poněvadž to přece jistě zajímá i nekatolické křesťany.
 
Odpověď:
Proč bych neměl ještě i nadále mlčet na útoky, které se přece v dohledné době musí vysvětlit samočinným působením Božích zákonů ve stvoření? Důsledkem toho bude, že právě takovéto útoky se nejen obrátí proti původcům, nýbrž dokonce víc než všechno ostatní přispějí k podpoře toho, co je opakem jejich účelu.
Protože však Vaše otázky jsou přímo vynuceny těmito útoky, chci alespoň na něco upozornit, co odpovídá skutečnostem a co může každého člověka povzbudit k vlastnímu uvažování a přemýšlení.
Článek, o němž jste se zmínil, není, jak píšete, vůbec žádným mistrovským kouskem překrucování, nýbrž jeho způsob silně připomíná způsoby jednání církví ve středověku, které jsou dnes přece všeobecně s oprávněným rozhořčením zavrhovány.
Obsah a způsob článku ukazuje zřetelně jen jedno: snadno pochopitelnou starost, nechci říci zrovna bázeň, že by se tak mnohý hlouběji myslící člověk i z církevních kruhů mohl připojiti k důslednému vysvětlení vědění o stvoření, které jsem ve svých přednáškách podal, protože by mu nezůstaly dlužny srozumitelnou a přesvědčivou odpověď na všechny dosud nevyjasněné lidské otázky a neodkazovaly by ho na mystiku.
A tyto moje přednášky jsou v každém slově prozářeny nejčistším, vědoucím uctíváním Boha, zdůrazňujícím jeho dokonalost. Dokonalost Boží je vůbec základem a východiskem všech mých přednášek, zatím co ji u ostatních dosavadních nauk často nebylo dbáno, neboť dokonalost nepřipouští činy libovůle, spočívající mimo působící zákony stvoření, protože tyto zákony vznikly z dokonalosti Boží, z dokonalosti Stvořitele.
To však zvyšuje uctívání Boha a věděním je ještě prohlubuje. Nesnižuje to vůbec posvátnou úlohu pozemské matky Marie z Nazaretu, která směla dáti pozemské tělo Synu Božímu, Ježíši!
A jestliže uznávám a zdůrazňuji dokonalé zákony Boží ve stvoření a vyvozuji z toho důsledek, že při každém pozemském zrození musí býti podle zákonů stvoření i pozemské plození, pak v tom není žádného pošpinění; neboť jinak by přece každé pozemské mateřství muselo být považována za pošpinění! Nebo se snad chce pozemské lidstvo opovážit nutit Boha v jeho samočinně působících přírodních zákonech, aby se podřídil jeho lidským, tak různorodým a též tak proměnlivým společenským zákonům?
Neposkvrněné početí je početí v nejčistší lásce, v opaku k početí v  hříšné smyslnosti!
A je samozřejmé, že Ježíš nikdy nemohl být dítětem hříšné žádosti. Já bych byl první, kdo by takovou myšlenku se vší energií potíral. Patří k tomu již veliká nečistota, takto vykládat mé čistě věcné úvahy.
Pokud jde o Vaši druhou otázku o způsobu mariánského kultu, chtěl bych vstoupit do šlépějí Ježíše, Syna Božího, a objasnit ji rovněž otázkou:
Řekl Ježíš, který učil lidi všemu, jak mají myslet a jednat, ba dokonce i mluvit a modlit se, aby činili správně a jak je to Bohu milé, řekl někdy alespoň jediným slovem něco takového? A křesťané se přece chtějí řídit podle Krista.
Myslím, že není třeba se o tom šířit. Jsem úplně vzdálen toho, abych se dotýkal přesvědčení nebo názorů jiných lidí a ctím každé uctívání Boha, je-li pociťováno upřímně. Právě tak jsem se ještě nikdy nesnažil vnucovat své vědění nějakému člověku, nýbrž předem stále vyžaduji od každého vážné, vlastní zkoumání, protože vlastní, Bohem daná odpovědnost člověka je podmíněna možností svobodného rozhodování. Neboť i Boží spravedlnost je dokonalá a nečinila by člověka odpovědným za něco, k čemu by se nemohl rozhodnout svobodně. Je přirozené, že ani  záležitosti víry nejsou výjimkou.
A kdybych v tomto případě chtěl jednou poukázat na bibli, na kterou se mnozí odvolávají, praví Ježíš dle evangelia Matoušova v 6. kapitole:
Modlíce se, pak nebuďte mnohomluvní jako pohané; neboť se domnívají, že pro svou mnohomluvnost vyslyšeni budou. Proto  se modlete takto."
Potom jim dal Otčenáš, jak se ještě dnes učí a modlí. Avšak nic jiného!
Jestliže ještě poukáži na první přikázání, které Ježíš nejednou zvlášť zdůrazňoval, a v němž je řečeno výslovně: „ jsem Hospodin, tvůj Bůh, nebudeš mít jiných bohů mimo mne!", pak je to zbožné uctívání Boha. Vše jiné si potom lidé sami vymysleli. A křesťané chtějí přece následovat jenom Krista. V odpovědi na jeden dotaz prohlásil jsem však výslovně již před mnoha léty, že to není naprosto nic nesprávného, ale zcela na místě, když se děkuje duchovním pomocníkům za jejich mnohé pomoci.
To nechť pro dnešek stačí. Kdo nemá nečisté myšlenky, nebude nikdy moci najít něco nečistého v tom, co jsem řekl. Najde jen věcné, zákonům stvoření odpovídající výklady, opírající se o dokonalost Boží, jak to názorně již dokazují a učí světové dějiny.
Ano, světové dějiny! Ty nás poučují o tak mnohém, mezi jiným též o tom, že to byli právě vždy v první řadě kněží, lhostejno jakého vyznání a chápání Boha, kteří se postavili proti  každému, kdo přinášel Pravdu, i proti těm, kteří hledali pravý pojem Boha. Postupovali proti nim tím nejhorším způsobem, protože se cítili ohroženi ve svém klidu a ve svém vlivu na jiné.
Tak to byli také kněží, kdo pronásledovali zvěstovatele Jana Křtitele a později i učedníky, a především velekněz, kdo obžaloval Syna Božího, Ježíše, z rouhání se Bohu, až ho dostali na kříž.
Budou to opět světové dějiny, které budou i o dnešních skutečnostech vyprávět s neúprosnou jasností ještě po tisíciletích. Budou líčit boje, které se odehrávají v dnešní době, boje stále stejné až do té chvíle, kdy Pravda svatého Světla prozáří i ty nejskrytější úkryty temna.
 
Abd-ru-shin, Odpovědi na otázky, 1924 - 1937
 
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one