»Zákonitosti a etický světonázor«  

O stěžejních přírodních zákonech oživujících a udržujících hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás"; o dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající dění./ Faustovské hledání jednoty přírodních a ‚duchovních‘ věd./ Stranicko-konfesijní stádnost versus osobní odpovědnost./ O mravním karcinomu v kultu dogmatického křesťanství, které teorií o smírčí oběti ‚posvěcuje‘ brutální vraždu na Golgatě - glorifikuje tak, stejně jako tehdejší nařízení židovské velerady, zásadní přestoupení „Desateraa znevažuje modlitbu „Otče náš", představující jádro Ježíšova učení.
 
Abd-ru-shin / Abdrushin, Abdruschin
autor díla:  »VE SVĚTLE PRAVDY - Poselství Grálu «
 

Život a dílo (Abdruschin, Abdrushin / Abd-ru-shin)


Dozvědět se něco bližšího o autorovi knih, vzbuzujících pozornost nebo osobní zájem, je přáním mnoha čtenářů. Důvod tohoto přání spočívá často také v myšlence, že by mohli na základě vylíčení autorovy životní cesty odvodit hodnotu příslušné knihy a získat tak pomocnou informaci k rozhodnutí k jejímu zakoupení nebo přečtení. 
V díle „Ve světle Pravdy - Poselství Grálu" se nachází tato Abd-ru-shinova výpověď: 

„Každý vnitřně svobodný člověk bude nějakou věc nebo nauku vždy oceňovat podle toho, co přináší, ne kdo ji přináší. ... Zlato je zlato, ať je má v rukou kníže nebo žebrák." 

Tato slova, jejichž správnost je nepopíratelná, ozřejmují nedostatek svobody dnešního čtenáře knih, pokud se nechá vést pouze popisem autorovy životní cesty. Kniha, jejíž název je „Ve světle Pravdy - Poselství Grálu" a která chce poskytnout objasnění skutečného smyslu lidského života, vyžaduje obzvláště nestranné posouzení bez důrazu na autora. 

Po seznámení se s výpověďmi vyslovenými autorem v tomto díle, zůstává na čtenáři, aby nyní také autora sám vřadil do jeho díla. Objasňování pravdy předpokládá u čtenáře vždy také otevřenost, obezřetnost a rozhled. Tak mnohá prožití nás přece poučila, že existuje i něco více, než můžeme uchopit a pochopit pomocí našich časoprostorových pojmů. K tomu patří také prožitek náhle vnímané předtuchy nebo projevu nějakého vedení, které zkřížilo naši pozemskou cestu. 

Pro Abd-ru-shina bylo ústředním přáním dát své dílo „Ve světle Pravdy - Poselství Grálu" tomu otevřeným lidem jako ukazatel cesty. Se zřetelem na toto přání lze nahlížet na jednotlivé etapy Abd-ru-shinova života způsobem vylíčeným v následujícím popisu:
 
Abd-ru-shin jako Oskar Ernst Bernhardt spatřil světlo pozemského světa 18. dubna 1875. Rodiště, Bischofswerda (hornolužické Biskupice) nedaleko Drážďan v Německu, zůstalo pro něj místem dětství a také místem školního vzdělávání a přípravy na povolání. Poté opustil láskyplnou péči rodinného domu a věnoval se vyučenému povolání obchodníka. Obchodnická činnost mu umožnila podnikat cesty do různých zemí Evropy i Severní Ameriky. Postupně začal literárně zpracovávat své prožitky a dojmy z těchto cest jakož i osobní zkušenosti ze soužití s ostatními lidmi. Tímto způsobem spojil své obchodní povolání se svou stále více rostoucí potřebou sdělit své myšlenky jako spisovatel. 

V roce 1921 u Oskara Ernsta Bernhardta procitlo uvědomění ve vztahu k Abd-ru-shinovi a jeho úkolu na této zemi. S uvědoměním si toho, co jej s Abd-ru-shinem spojovalo, ukončil svou obchodní činnost, aby se mohl plně věnovat oblasti úkolů Abd-ru-shinových. 
              

Přibližně o dva roky později, v r. 1923, zveřejňuje Oskar Ernst Bernhardt pod jménem „Abdruschin" první články, které vyzývaly lidstvo k duchovnímu probuzení. Zpočátku byly tyto články vydávány v sešitech, které nesly titul „Listy Grálu". V průběhu roku 1926 vyšel soubor těchto článků a pojednání v knižní formě pod titulem Ve světle Pravdy - Nové Poselství Grálu - od Abdruschina". V pozdějších vydáních bylo od přídavného slova „nové" ve vztahu k „Poselství Grálu" upuštěno, takže od roku 1931 je používán jen název „Poselství Grálu". Také se v těchto vydáních změnil i způsob psaní autorova jména. Od r. 1937 byl při tisku používán nadále platný způsob „Abd-ru-shin".

Aby Abd-ru-shin své myšlenky lidem snáze přiblížil, pořádal ze začátku vedle zveřejňování „Listů Grálu" a „Poselství Grálu" také veřejné přednášky. V důsledku množství pojednání, k jejichž sepsání byl Abd-ru-shin okolnostmi podněcován ve stále větší míře, však již v dalších veřejných přednáškách nepokračoval. Abd-ru-shinova pojednání a sdělení způsobovala u jeho mnoha čtenářů niternou duchovní otevřenost, která se stávala patrnou i v mnoha oblastech života.
 

Abd-ru-shin pociťoval stále větší naléhavost k tomu, aby nalezl pro Poselství z Grálu, k tomu účelu určené místo zakotvení na zemi. Provázen niterným vedením začal toto místo hledat. Tak jako ve všech záležitostech, které vyplývají z „nemateriálního" vedení, bylo zapotřebí i zde pro nalezení hledaného odpovídající pozemské upozornění. Prostřednictvím prodejního inzerátu, ve kterém se nabízel k prodeji dům v odloučeném horském prostředí severního Tyrolska v Rakousku, poznal Abd-ru-shin v roce 1928 hledané místo.
 

Abd-ru-shinova pojednání, která jasným, věcným a myšlenkově srozumitelným způsobem objasňují smysl života, přivádějí mimo to i k takovému vytušení jsoucnosti Boha, jaké lidstvu do té doby nebylo možné. Základem k tomu je poznání a respektování přírodních zákonů a zákonů ve stvoření, které jsou pozorovatelným projevem Boží vůle.
 

Jako poděkování za poznání, proměňující dosavadní způsob života, utvářelo se v dalším dění také naléhavé přání, vhodným způsobem projevit úctu Stvořiteli a toto poděkování vyjádřit. K tomu účelu Abd-ru-shin vytvořil podmínky pro umožnění společných hodin uctívání Boha (pobožností) a - jako vyššího stupně  - slavností Grálu. Slavnosti Grálu, které se pro mnoho duchovně otevřených lidí stávají vědomým prožíváním milosti Boží, tvoří ještě i dnes vrcholný bod v průběhu roku takových čtenářů Poselství Grálu.
 

Abd-ru-shinovou největší snahou vzhledem k bližním bylo, aby je svými pojednáními podnítil k vědomému a svobodnému životu. Každý člověk měl poznat, že pouze on sám je odpovědný za svůj život a kromě toho za celé své duchovní bytí. K tomu patří také Abd-ru-shinova výzva, aby se lidé distancovali od všech doposud existujících násilí a omezení, a aby prožívali vědomě vlastní život. Upozornění na skutečnost, že mezi člověkem a Stvořitelem není zapotřebí žádné organizace, nebylo církevními vůdci přijato s ochotou a způsobilo značné nepřátelství vůči Abd-ru-shinovi.
 

Politickým vládcům se také nelíbila ani Abd-ru-shinova výzva k samostatnému myšlení a věcnému zkoumání, které člověka chrání před ovlivňujícími a zavádějícími trendy i účelovou propagandou. Proto roku 1936 byl v nacionálně-socialistickém Německu prodej díla „Ve světle Pravdy - Poselství Grálu" zakázán, a nakladatelství v Mnichově, ve kterém se toto dílo tisklo, bylo zavřeno. Když bylo v březnu 1938 Rakousko připojeno k Německé říši, přineslo to Abd-ru-shinovi a jeho dílu ukončení stávajícího působení. Abd-ru-shin byl  zatčen a uvězněn v Innsbrucku. Křivé obvinění a žaloby, které uvěznění zapříčinily, se však nakonec ukázaly jako nepravdivé, což vedlo k Abd-ru-shinovu propuštění na svobodu. Sídlo Grálu na Vomperbergu, které časem vzniklo v místě Abd-ru-shinova bydliště, tak jako jeho veškerý osobní majetek a jmění jeho rodiny bylo přesto zabaveno a převedeno na rakouský stát. Abd-ru-shin a jeho rodina museli opustit Rakousko a byl jim přikázán nucený pobyt ve východním Německu. Také všichni ostatní obyvatelé byli z osady Grálu vyhoštěni. Šíření Abd-ru-shinova díla jakož i osobní kontakt s Abd-ru-shinem byl znemožněn zvůlí nacionálně-socialistických vládců.
 

Abd-ru-shinovo Poselství z Grálu se dostalo k mnoha čtenářům v různých zemích a způsobilo proměnu jejich všedního života. Život a prožívání se staly vědomějšími, což vedlo k prohloubenému poznání pravých lidských hodnot. Též i zesílené vnímání duchovního vedení těmto lidem pomáhalo snášet těžké osudové roky druhé světové války.
 

 Pojednání a vysvětlení sepsaná Abd-ru-shinem v období 1923 až 1937 vycházela ve formě různých spisů nebo knižních vydání, jako „Listy Grálu", „Ve světle Pravdy - Poselství Grálu", „Poselství Grálu doznívá", jakož i formou jednotlivých přednášek určených ke zveřejnění.
 

 Bohaté zkušenosti s těmito různými možnostmi zveřejňování i jeho vlastní prožitky se čtenáři Poselství Grálu, přiměly Abd-ru-shina k tomu, aby svá pojednání uspořádal do nového vydání. V období 1939 až 1941 vytvořil tiskovou předlohu budoucí formy dnešního díla »Ve světle Pravdy - Poselství Grálu«. Mělo se dostat ke čtenářům rozděleno do tří svazků. K prvnímu tisku tohoto vydání, které mělo toto dílo opět zpřístupnit čtenářům, došlo až v roce 1948 (první české poválečné vydání) a 1949 (německé vydání).
 

Jako Abd-ru-shin přinesl Oskar Ernst Bernhardt lidstvu Poselství z Grálu. Pomoc, kterou Abd-ru-shin nabídl a přinesl ještě kromě toho, nebyla tímto lidstvem v plném rozsahu poznána. S tímto vědomím se Abd-ru-shin 6. prosince 1941 odloučil od svého pozemského těla. Tehdy se pohřeb jeho zesnulého těla konal na hřbitově jeho rodného města, v Bischofswerdě.
 

Po válce v roce 1945 se Abd-ru-shinova vdova, paní Marie Bernhardtová, mohla do sídla Grálu vrátit. Vyvlastnění majetku bylo zrušeno a paní Marie Bernhardtová se stala vlastníkem sídla Grálu na Vomperbergu.
 

V létě 1949, s vynaložením velkého úsilí, bylo možno pozemskou schránu Abd-ru-shinovu převézt z Bischofswerdy do sídla Grálu na Vomperbergu. K tomu účelu byl zřízen náhrobek ve formě pyramidy, do jehož hrobky bylo Abd-ru-shinovo pozemské tělo uloženo.
 

 Abd-ru-shin (Abdrushin) byl striktním odpůrcem každého dogmatu jakož i jakéhokoliv sektářství. S rozhodností vystupoval i proti jakékoliv formě osobního kultu. Platilo pro něho pouze, že žil tím, co svým dílem „Ve světle Pravdy - Poselství Grálu" čtenářům zprostředkovává.Zpracováno podle:  Verlag Alexander Bernhardt, Vomperberg/Tirol
 

__
 

Závěrečné prohlášení, „Odpovědi na otázky“ 1924-1937, Abd-ru-shin

 
Závěrečné prohlášení, „Odpovědi na otázky“ 1924-1937, Abd-ru-shin/ Abdrushin„Je mi úplně lhostejné, co lidé říkají mému Poselství a mým odpovědím na otázky. Je mi lhostejné, zda se jim to líbí nebo ne. Nejvřelejší uznání dotýká se mě právě tak málo jako dobře míněné poučující dopisy, nebo dokonce rozhořčené útoky, ať již jsou slušnějšího nebo opovrženíhodného druhu. Vím, že pro mnohé lidské duchy není již daleko hodina, kdy v sobě následkem duševní nouze násilím prolomí omezenost své neschopnosti pro pochopení. Teprve tím porozumějí pak mým slovům a začnou je chápat, jak je to nutné, nechtějí-li utonout v dnešních svých omylech.

Nedotčen přátelstvím nebo nenávistí jdu svou cestou. Nechápu proto tak mnohé vzrušení jednotlivců a celých kruhů. Vždyť kdo nechce mít mé Slovo, tomu stačí nedbat o ně! Nikomu je přece nevnucuji, ani nemám v úmyslu s ním ‚obchodovat‘.
 Každý člověk nechť sám pro sebe pozná, jak se má s ním vyrovnat."

Abd-ru-shin  
 
 
 
... mezi lidmi různých stupňů vzdělanosti, různých náboženství a národností může vzniknout radostné působení v plné harmonii, jestliže je pojí stejný duchovní cíl. Tento společný cíl přináší jím zvěstované Poselství Grálu, jež nám zjevuje vědění, jaké dosud nikdy nemohlo být lidem dáno.

Jest nade všemi stranami i vyznáními a obrací se pouze na jednotlivce. Obrátí-li se jednotlivec k dobrému, bude i všechno ostatní dobré. Má to okamžitý vliv na manželství, na rodinu a konečně na celý národ, který pak teprve může rozvinout svůj vlastní druh a svou vlastní kulturu k nevyšší kráse, která je základem pravé harmonie mezi všemi národy.
 
V březnu 1938 za převratu v Rakousku byl Abd-ru-shin, jehož učení Grálu stojí v nepřeklenutelném rozporu vůči nacionálnímu socialismu, Gestapem zatčen. Po těžkém žalářování byl se svou rodinou z Rakouska vypovězen a byl mu přikázán nucený pobyt v Německu, kde byl stále pod dozorem Gestapa.
 
Osada Grálu s veškerým inventářem byla nacisty zabavena a ostatní obyvatelé, mezi nimiž byli Angličané, Francouzi, Švýcaři a Američané, rozehnáni.
 
Abd-ru-shin, jehož rodiště leží v dnešní Lužici, zemřel v prosinci 1941 na následky tělesného i duševního strádání, způsobeného mu nacisty.
 
Jeho žena, Marie Bernhardtová s rodinou a s částí dřívějších obyvatel se mohla se svolením spojeneckých úřadů v září 1945 vrátit do osady Grálu, jež se pod jejím vedením stala opět sídlem mezinárodního hnutí Grálu. Paní Marie Bernhardtová, jíž v únoru 1947 byla propůjčena rakouská státní příslušnost, vyvíjí snahu, pokračovat v díle svého muže a splnit jeho přání: Osadu Grálu na Vomperbergu učinit „útočištěm míru a pokoje" a „pramenem duchovní síly".
 
(Z doslovu k prvnímu českému poválečnému vydání třídílného Poselství Grálu „Ve světle Pravdy" vydaného v roce 1948.)
 
Abd-ru-shin

Abd-ru-shin

Abd-ru-shin, Poselství Grálu „Ve světle Pravdy“, 1948
O svrchovaných zákonech udržujících "hvězdné nebe nad námi i mravní zákon v nás" a dokonalém řádu stvoření, jehož nerespektování vyvolává zákonité vyrovnávající účinky (v.t. Ve světle Pravdy - Poselství Grálu).
* Čerpáno nejen z archívů jako podnět pro samostatné zkoumání a vyvozování souvislostí *
© 2009-2022  »Zákonitosti a etický světonázor«
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one